Het huidige geluidbeleid van Amsterdam

Verslag van de debat over het geluidbeleid in de gemeenteraad van Amsterdam op 14 februari 2018

Verslag van het behandeling van het geluidbeleid in de raadscommissie Algemene Zaken op 11 januari 2018

Verslag van de expertmeeting van 9 januari 2018 in de raadscommissie Algemene Zaken Amsterdam

18 november 2019

Plan is dat het SEB (Stedelijk Evenementenbureau) via het college voor kerst (of half januari) de raad te informeert en samenvat wat de uitkomst is van de evaluatie die het SEB op dit moment afrondt, en hoe ze aankijken tegen de hoofdlijnen van het huidige beleid.

Vervolgens komt er een nota evenementen waarin het nieuwe beleid wordt uitgewerkt. Hieronder vallen ook de grote veranderingen in de locatielprofielen. Dan volgt een inspraakperiode en gaat het college na de zomer het nieuwe beleid vaststellen. Komend jaar 2020 wordt een tussenjaar, en in 2021 gaat het aangepaste beleid in werking, met uitzondering van sommige locatieprofielen die in 2020 al in werking gaan. Denk daarbij aan de Polderheuvel, Ruigoord en aan de 'notitie' die ze van plan zijn te maken voor N1 (zie De plannen voor N1 in 2020).

14 februari 2018

Het geluidbeleid van Amsterdam voor evenementen bestaat uit twee beleidsplannen:

  • geluidbeleid
  • locatieprofielen

Het geluidbeleid beschrijft de geluidsnorm, de maximale geluidsbelasting voor omwonenden en de geluidsruimte op de festivals zelf in verband met gehoorschade.

De maximale gevelnorm voor omwonenden is vastgesteld op 85dB(C) en de maximale geluidruimte voor het festivalpubliek op 110-115dB(C). Detail: voor de festivalbezoeker zonder gehoorbescherming betekent dit gehoorschade binnen 10 minuten...

In de locatieprofielen staat een groot aantal locaties in de stad in detail beschreven met de mogelijkheden die daar zijn voor evenementen. De geluidsbelasting voor omwonenden wordt per locatie aangegeven en de geluidsruimte die er is zodat festivalgangers niet meer gehoorschade oplopen dan nodig is om in de muziek te kunnen opgaan.

Locatieprofiel N1 terrein

Het N1 terrein maakt geen deel meer uit van de lijst met locatieprofielen. In de vorige versie van de locatieprofielen was dat nog wel het geval. Maar de ambities die Amsterdam daarin had opgenomen blijken te hoog gegrepen. Dit betekent dat Amsterdam pas na bestudering van het advies van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein, besluit of N1 daarvoor geschikt is. En mochten ze daatoe besluiten, zal dan pas een locatieprofiel worden samengesteld en gepubliceerd.

Wij van GEEN N1 gingen er al van uit dat het eerder in het locatieprofiel genoemde aantal van 16 festivals per jaar er niet zouden komen. Alleen het de tijd die het op- en afbouwen van een festival kost, maakt dit al onmogelijk. En gras moet eerst herstellen voordat het volgende festival komt.

Maar zelfs met een (veel) kleiner aantal grootschalige dancefestivals met 100 dB(A) en 115 dB(C) in het veld, kunnen wij omwonenden de geluidsoverlast er niet bij hebben. Wij zitten aan onze taks!