Spaarnwoude Houtrak

Zie onze brief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer en onze klacht bij de gemeente Haarlemmermeer over de overlast van Awakenings, ons bezwaar tegen de vergunning van Awakenings 2022 en ons artikel over evenementen in Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden

De dancefestivals in Spaarnwoude Houtrak in 2024

Hoorzitting Awakenings 2022

De hoorzitting over ons bezwaar tegen Awakenings vond plaats op 19 juli 2022. Lees onze volledige reactie of de korte reactie met uitsluitend de hoofdzaken die wij tijdens de hoorzitting hebben gepresenteerd naar aanleiding van het verweerschrift van de burgemeester en de advocaat van Awakenings op ons bezwaar met het aanvullend bezwaar.

Wij werden tijdens de zitting bijgestaan door Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Hij gaf aan dat de geluidsisolatie van de woonboten in Zijkanaal F onderzocht moet worden door de gemeente en dat het schandelijk is dat de burgemeester Awakenings vergunt zonder dat er een norm beschikbaar is voor de lage bastonen, waarmee de woon- en leefomgeving niet beschermd wordt tegen het festivallawaai. De burgemeester laat dit nu over aan de deskundige die het geluidsplan maakt in dienst van Awakenings. Maar die kan bij gebrek aan wet- en regelgeving, geen zelfbedachte norm voor de bassen opnemen omdat hij denkt dat dat beter zou zijn voor de woon- en leefomgeving. Pas als de burgemeester deze leemte in de wet oplost met een gemeentelijk geluidbeleid voor evenementen, kan er een norm worden nageleefd. Tot dan staat de kraan wagenwijd open.

Daarnaast vindt Awakenings plaats in een Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied waar de geluidsnormen voor de fauna strenger moeten zijn dan voor omliggende woningen. Het ontbreken van deze normen is typerend voor een beleid waarin het NNN niet is geborgd in het bestemmingsplan. Meer hierover in de uitgebreide versie van ons betoog op de hoorzitting en ons artikel over evenementen in Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden.

Gevelnorm woonboten Zijkanaal F

In de nota Limburg die door de meeste gemeenten wordt gevolgd, is beschreven dat bij woningen met een lage gevelwering - en daar vallen de woonboten in Zijkanaal F onder - de grens van duldbaarheid met 10 dB moet worden verlaagd tot 65 dB(A) invallend geluid op de gevel.

De meetresultaten van Awakenings 2018 laten zien dat er vanaf 19:15 uur (zaterdag) en 18:30 uur (zondag) sprake was van 65 dB(A) en hoger. Dat was met voor de woonboten gunstige wind, dus bij gelijke geluiduitstoot met ongunstige wind, liggen de waarden nog hoger.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied adviseert bij berekende waarden boven de 65 dB(A) bij woningen met een lage gevelwering financiële compensatie aan te bieden zodat bewoners de gelegenheid hebben tijdens het evenement ergens anders te verblijven.

Maar uiteindelijk geven de luide bastonen van dance-evenementen de grootste overlast. Helaas hanteert de gemeente Haarlemmermeer uitsluitend een norm in dB(A) waarmee vooral de midden en hoge tonen worden gemeten. Net als het beleid van de gemeente Haarlemmermeer is ook de nota Limburg op dit gebied verouderd want hierin worden de laag frequente tonen ook niet meegenomen. Het komt er uiteindelijk op neer dat de geluidsoverlast nog groter is dan de hierboven genoemde duldbaarheidsgrens van 65 dB(A). Waarmee er des te meer reden is om dit bij de gemeente aan te kaarten.

De gemeente Haarlemmermeer past ook meteocorrectie toe bij dance-evenementen. Dat houdt in dat als bij een woning met meewind 65 dB(A) wordt gemeten er 5 dB in mindering mag worden gebracht. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied adviseert in Amsterdam om vanwege de potentieel onduldbare overlast ook bij meewind niet meer dan 65 dB(A) op de gevel toe te staan bij woningen met slechte akoestische isolatie.

De berekende waarde van 60 dB(A) bij de woonboten zou daarom de grens moeten zijn voor de evenementen. Of er mag geen meteocorrectie worden toegestaan bij de woonboten. Dat betekent dus minder luid óf financiële compensatie aanbieden aan de bewoners van de woonboten in Zijkanaal F.

Awakenings

Qua geluid is Awakenings als enige 100% technofestival in de wereld het luidste festival dat in onze omgeving plaatsvindt. Ter vergelijking: Amsterdam heeft een max FoH-norm (Front of House, 25 meter vanaf het podium) van 100 dB(A), de Haarlemmermeer staat 103 dB(A) toe. Amsterdam beperkt de bastonen op de omliggende woningen met een max gevelnorm van 85 dB(C) terwijl de Haarlemmermeer vooral de hoge- en middentonen normeert met 70 dB(A). De bassen hebben bij Awakenings dus zo goed als vrij spel. Awakenings duurt twee dagen en vindt in de regel plaats in het laatste weekend in juni

Uiteindelijk heeft Awakenings in 2020 als 2021 door de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden. In 2022 heeft Awakenings voor het eerst in Spaarnwoude plaatsgevonden in het paasweekend in plaats van eind juni. Gunstig voor het park dat voor het eerst na Awakenings er in de zomer weer goed uitziet. Maar Awakenings heeft met 40.000 bezoekers per dag haar max bij ons bereikt. Reden om vanaf 2022 het zomerfestival te houden in Hilvarenbeek waar groei en een camping mogelijk zijn. Zie ook www.hilvarenbeek.nl over de 300 ingediende meldingen over Awakenings in het weekend van 30 juli 2022. Gelukkig worden alle meldingen betrokken bij de evaluatie aan het einde van het festivalseizoen. Hier begint het voor de Hilvarenbekers.

Wooferland

Vergeleken met Awakenings is Wooferland een schattig festival. Kleiner en minder hard, hoewel het in de loop der tijd ook met de tijd meegegroeid is wat betreft geluid. Wooferland vindt altijd rond half augustus plaats en duurt 1 dag. In 2020 en 2021 heeft ook Wooferland niet kunnen plaatsvinden door de coronamaatregelen. Uiteraard hoort ook voor Wooferland een lagere duldbaarheidsgrens van 65 dB(A) te gelden bij de woonboten.

Spaarnwoude Houtrak

Spaarnwoude Houtrak is een mooi aangelegd park in het recreatiegebied Spaarnwoude aan de rand van Halfweg. Je kunt er heerlijk wandelen, sporten en picknicken. Behalve in de zomer, als er dance-evenementen plaatsvinden. Dan is een groot deel van het park als het tegenzit zomaar 6 weken of zelfs langer afgesloten voor publiek. Na afloop is het park gehavend. Afhankelijk van het weer is het deel waar het festival plaatsvond de rest van het seizoen veranderd een dorre, kale vlakte of een grote modderpoel. Vaak wordt dit pas in oktober hersteld. Als het park vervolgens in het voorjaar weer vol goede moed uitgroeit, is het al bijna weer tijd voor het volgende festival.