De Polderheuvel

Manifest van GEEN N1 en geluidsdeskundige Chris Nierop:

'Van muziekfestival naar buurtfestival - voor een leefbare woonomgeving rondom de Polderheuvel'

Een reconstructie en een (toekomst)visie: wat is er wél mogelijk?

Visie van de ondernemersvereniging op de Polderheuvel

De Polderheuvel is een evenemententerrein in Tuinen van West (in Geuzenveld) dat is ontwikkeld voor kleinschalige evenementen zonder versterkte muziek maar uiteindelijk op slinkse wijze is ingezet voor grootschalige dancefestivals. In bovenstaand manifest kan je lezen hoe dit is gegaan.

8 januari 2020

Raadsbrief van GEEN N1 met bijlage Polderheuvel ingediend naar aanleiding van de Voortgangsbrief Evenementen van 17 december jl.

19 december 2019

Met de Voortgangsbrief Eevenementen van 17 december 2019 stelt de burgemeester voor om dance-evenementen op de Polderheuvel met ingang van 2020 toe te staan. De gemeenteraad zal zich begin 2020 hierover moeten uitspreken. Als het doorgaat dan komt er een nieuw verruimd locatieprofiel dat dan meteen een vrijbrief is voor voortzetting van de dancefestivals op de Polderheuvel ook na 2020. Gaat het de stadsdeelvoorzitter lukken om dit vervolgens voor 2021 weer terug te draaien zodat er vanaf dat jaar geen dance-evenementen meer kunnen plaats kunnen vinden, zoals hij wenst?

3 december 2019

Op de bewonersbijeenkomst in Fruittuin van West, georganiseerd door het stadsdeel heeft de stadsdeelvoorzitter Emre Ünver de aanwezigen meegedeeld dat het bestuur zich inzet voor geen dance-evenementen en geen 'dance' meer in 2021. De afgelopen twee jaar hebben de discussies (en bezwaren) over de ondergeschikte rol van 'dance' veel energie en tijd gekost. Die kan beter aan andere zaken worden besteed. Om herhaling hiervan in 2020 te voorkomen, wordt het huidige locatieprofiel verruimd, door alle beperkingen die er op dat gebied in staan te verwijderen. Dat betekent dat er volgend jaar gewoon weer 3 dancefestivals zullen plaatsvinden op de Polderheuvel. Maar de inzet is om daar vanaf 2021 mee te stoppen.

Wij zijn uiteraard heel blij met de wens van het stadsdeelbestuur om geen dancefestivals en geen muziek met een dance-achtig profiel op de Polderheuvel toe te staan. Maar we zien wat obstakels:

  1. Pas als de stadsdeelvoorzitter voor elkaar krijgt dat er uitsluitend muziekfestivals zijn toegestaan die voldoen aan een maximale gevelnorm van 75 dB(C) 2 kan zijn wens gerealiseerd worden. Maar een dergelijk lage gevelnorm is voor zover wij weten niet het plan.
  2. De stadsdeelvoorzitter wil geen grootschalige dance-evenementen meer. Maar het maximale aantal bezoekers dat hij in gedachten heeft ligt rond de 12.500 en dat is gelijk aan wat er nu ook al plaatsvindt. Helaas een sigaar uit eigen doos.
  3. Het huidige locatieprofiel vereist de ondergeschikte rol van dancemuziek. Het is het stadsdeel tot op heden niet gelukt dit te realiseren. Omdat dit de afgelopen jaren heeft geleid tot veel discussies en juridische strijd wil de stadsdeelvoorzitter dit onderdeel nu verwijderen uit het locatieprofiel. Als hij werkelijk geen dance-evenementen meer wil toestaan op de Polderheuvel dan kiest hij ervoor om de regel juist te vervangen door een juridisch waterdichte omschrijving.

25 november 2019

In de nota van beantwoording op de inspraak van het evenementenbeleid (december 2017) staat: 'Het (verstevigde) evenemententerrein is een intiem festivalterrein […] waarbij is vastgelegd dat de programmering passend bij het karakter van de locatie moet zijn.'

Nadat er desondanks twee jaar grootschalige dance-evenementen op de Polderheuvel hebben plaatsgevonden - die dus in strijd waren met het locatieprofiel - ziet het ernaar uit dat deze in 2020 gelegitimeerd worden met een nieuw, uitgekleed locatieprofiel. Het Stedelijk Evenementenbureau geeft op dit moment zelfs aan dat de Polderheuvel de meest geschikt locatie is omdat hier de minste woningen omheen liggen

Het rapport Onderzoek Geluid bij Evenementlocaties van Het Geluidburo, concludeerde in 2017 anders – juist vanwege de invloed op de omgeving – en gaf het terrein een klasse III – Redelijk geschikt, met het advies om de geluidnorm te verlagen naar 80 dB(C) om de geschiktheid te vergroten.

Helaas wordt er voorbijgegaan aan de aanwezigheid van meerdere tuinparken. Wellicht juridisch juist, maar moreel uitermate bedenkelijk. Juist deze percelen moeten het hebben van het buitengebeuren in de korte zomermaanden, in de weekenden, gelijktijdig met de lawaaiige evenementen.

Naast geluidsoverlast zijn de organisatoren de afgelopen twee jaar niet geslaagd om bovenmatige verkeersoverlast en onduldbare overlast van de bezoekersstromen te voorkomen. Omwonenden zijn van mening dat dit niet goed oplosbaar is, de infrastructuur is hierop niet berekend.