De Polderheuvel

De dancefestivals op de Polderheuvel in 2023

27 mei Komm Schon Alter
28 mei De Zon Festival
10-11 juni Mosaic Festival
1 juli Chin Chin Fest
2 september Zeezout

Onze brainstorm over de Polderheuvel in Tuinen van West.

Ons bezwaar tegen de vergunning van Komm Schon Alter 2022 op de Polderheuvel in Tuinen van West.

Manifest van GEEN N1 en geluidsdeskundige Chris Nierop:

'Van muziekfestival naar buurtfestival - voor een leefbare woonomgeving rondom de Polderheuvel'

Een reconstructie en een (toekomst)visie: wat is er wél mogelijk?

Visie van de ondernemersvereniging op de Polderheuvel

Programma van Eisen 2008 is aangenomen door het college en een plan voor Tuinen van West dat naar verwachting in 2020 gerealiseerd zou zijn. Slechts kleinschalige evenementen zijn toegestaan.

overzichtskaart met centraal de Polderheuvel omringd met rode pijlen die wijzen naar de locaties waar mensen wonen en tuinparkers de rust en natuur opzoeken

Bovenstaande kaart (zie ook de grote versie) toont het aantal inwoners en het aantal tuinhuisjes dat potentieel geluidsoverlast kan ervaren van de dance-evenementen op de Polderheuvel:

  • 20.000 bewoners
  • 1281 tuinhuisjes
  • 300 chalets

11 april 2022

De dancefestivals op de Polderheuvel in 2022

1 oktober 2021

Evenementen in 2020 en 2021 op de Polderheuvel

In 2021 heeft er vanwege de coronamaatregelen slechts 1 dance-evenement plaatsgevonden op de Polderheuvel en dat was Chin Chin Fest op 3 juli. In 2020 heeft geen enkel dance-evenement op de Polderheuvel plaatsgevonden. Zie de overlast van de bezoekersstromen op Twitter.

3 juli 2021

Oproep van een omwonende van de Polderheuvel

De Polderheuvel is een evenemententerrein in Tuinen van West (in Geuzenveld) dat is ontwikkeld voor kleinschalige evenementen zonder versterkte muziek maar uiteindelijk op slinkse wijze is ingezet voor grootschalige dancefestivals. In bovenstaand manifest kan je lezen hoe dit is gegaan.

Het evenemententerrein in Tuinen van West is 325 dagen per jaar ongebruikt. Ik wandel regelmatig een rondje 'rond mijn huis' en verbaas mij telkens weer over de inrichting van het zogenoemde evenemententerrein in Tuinen van West. Wat een verlies aan potentie, alleen maar om enkele weekenden per jaar grootschalige evenementen mogelijk te maken. Overigens geheel tegen afspraken met bewoners in, en zonder ook maar enige aandacht te schenken aan de inhoudelijk onderbouwde bezwaren en voorstellen van de werkgroep GeenN1 en omwonenden. Amsterdam als patriarchaal bestuurders.

Tijdens mijn wandelingen, zelfs bij mooi weer, tref ik op de Polderheuvel een praktisch ongebruikt terrein. Het is een kale weinig aantrekkelijke vlakte.

Waarom vast blíjven houden aan 5 weekenden benutting per jaar? Waarom het terrein niet zodanig herinrichten dat het een feest wordt om erin te vertoeven, als een soort Vondelpark in Nieuw-West, en op die manier aantrekkelijk is voor kleinschalige buurtevenementen langs wandelpaden en aansluitende kleine open stukjes.

En dat gebied vervolgens verbinden met de Brettenzone en Spaarnwoude zoals in de plannen al werd voorzien, maar niet is uitgevoerd.

Zo creër je een prachtig fiets- en wandelgebied met direct bovenwijks groen bij Geuzenveld en Osdorp, uitlopend naar Haarlem, met de bestaande horeca erin opgenomen. Een win-win ontwikkeling.

Bij het herinrichten van de Osdorperweg kan deze geschikt gemaakt worden voor met name recreatief gebruik door wandelaars fietsers boven het autoverkeer.

Op die manier crëren we 365 dagen optimaal gebruik boven 14 dagen muzikaal geweld en het slopen van het terrein.

Wie is landschapsarchitect of voldoende deskundig - en betrokken bij ons gebied - om eens een paar schetsen voor een parkachtige herinrichting te maken. Ik ben benieuwd, neem gerust contact met mij op via info@geenn1.nl

17 december 2020

Nota van beantwoording bekendgemaakt

Uit de nota:

'Verreweg de meeste inspraakreacties zijn binnengekomen op het onderwerp locatieprofiel Tuinen van West. Een aanzienlijk aantal omwonenden heeft de zienswijze van GEEN N1 ingediend. De thema's zijn: het schrappen van de ‘geen dance’-restrictie, geluidoverlast, verkeersoverlast en hinder van zwerfafval.'

Dance-evenementen

In het antwoord wordt de indruk gewekt dat het voorkomen van overlast van dance-evenementen verward wordt met een selectie op muziekstijlen. Terwijl het omwonenden puur gaat om de mate van overlast die specifiek is voor dance-evenementen. En daar zou toch een juridische grondslag voor te vinden moeten zijn.

Dance-evenementen draaien langdurig (10 - 12 uur) continu (zonder pauzes) EDM (Electronic Dance Music). Bij voorkeur zo hard als maar is toegestaan. In Amsterdam is dat 100 dB(A) en 115 dB(C) Front of House (FoH) oftewel op 25 meter van het podium.

EDM - in de volksmond dancemuziek genoemd - onderscheidt zich door de duidelijk aanwezige lage bastonen. In Asterdam wordt het housespectrum ( met 14 of 15 dB verschil tussen dB(A) en dB(C)) hierbij toegepast. Waarbij dB(A) staat voor de midden en hoge tonen en dB(C) voor de lage tonen. Hoe groter het verschil tussen de midden en hoge tonen en de bastonen, hoe groter de overlast.

Van iedere muziekstijl kan een EDM-variatie gemaakt worden. Alle muziekstijlen komen waarschijnlijk wel aan bod op de dance-evenementen in Amsterdam. Luid en met duidelijk aanwezige bassen.

Een normstelling van 85 dB(C) houdt hier geen rekening mee en schiet dus tekort.

Hier draait het om. De overlast van dance-evenementen is niet te vergelijken met een optreden van een paar bands. Terwijl beiden aan dezelfde normstelling voldoen.

Dit laatste heeft het college gelukkig wel erkend:

'Het college begrijpt dat muziekevenementen, in het bijzonder bij Dance festivals vanwege duur en het gebruik van relatief veel bastonen, tot overlast leidt bij omwonenden. Om die reden zal het stedelijk evenementenbureau in afstemming met het stadsdeel voor de programmering in 2021 met de Ondernemersvereniging Tuinen van West in gesprek gaan en aandringen op een gevarieerde programmering. In 2021 zal verder worden verkend of er in het stedelijk locatiebeleid een nader onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen de ruimte voor een festival (lange duur) en concert (korter). Is dit het geval dan zou dit kunnen gaan doorwerken in het profiel voor de Tuinen van West. Dit profiel geldt om die reden voor 1 jaar.'

Kortom, we hebben niets concreets en zijn afhankelijk van de goede wil van de ondernemersvereniging, maar we zijn wel gehoord en het college zoekt naar een oplossing. Dat is een stap vooruit. En de ondernemersvereniging heeft eerder al aangegeven om vanaf 2020 uitsluitend nog maar te verhuren aan organisatoren die akkoord gaan met een gevelnorm van 80 dB(C).

Verder verwijst de nota van beantwoording naar een verkeersplan dat de ondernemersvereniging heeft laten ontwikkelen. Meer over de plannen van de ondernemersvereniging in een eerder stuk.

Zie ook onze zienswijze en de nota van beantwoording

8 januari 2020

Raadsbrief van GEEN N1 met bijlage Polderheuvel ingediend naar aanleiding van de Voortgangsbrief Evenementen van 17 december jl.

19 december 2019

Met de Voortgangsbrief Evenementen van 17 december 2019 stelt de burgemeester voor om dance-evenementen op de Polderheuvel met ingang van 2020 toe te staan. De gemeenteraad zal zich begin 2020 hierover moeten uitspreken. Als het doorgaat dan komt er een nieuw verruimd locatieprofiel dat dan meteen een vrijbrief is voor voortzetting van de dancefestivals op de Polderheuvel ook na 2020. Gaat het de stadsdeelvoorzitter lukken om dit vervolgens voor 2021 weer terug te draaien zodat er vanaf dat jaar geen dance-evenementen meer kunnen plaats kunnen vinden, zoals hij wenst?

3 december 2019

Op de bewonersbijeenkomst in Fruittuin van West, georganiseerd door het stadsdeel heeft de stadsdeelvoorzitter Emre Ünver de aanwezigen meegedeeld dat het bestuur zich inzet voor geen dance-evenementen en geen 'dance' meer in 2021. De afgelopen twee jaar hebben de discussies (en bezwaren) over de ondergeschikte rol van 'dance' veel energie en tijd gekost. Die kan beter aan andere zaken worden besteed. Om herhaling hiervan in 2020 te voorkomen, wordt het huidige locatieprofiel verruimd, door alle beperkingen die er op dat gebied in staan te verwijderen. Dat betekent dat er volgend jaar gewoon weer 3 dancefestivals zullen plaatsvinden op de Polderheuvel. Maar de inzet is om daar vanaf 2021 mee te stoppen.

Wij zijn uiteraard heel blij met de wens van het stadsdeelbestuur om geen dancefestivals en geen muziek met een dance-achtig profiel op de Polderheuvel toe te staan. Maar we zien wat obstakels:

  1. Pas als de stadsdeelvoorzitter voor elkaar krijgt dat er uitsluitend muziekfestivals zijn toegestaan die voldoen aan een maximale gevelnorm van 75 dB(C) 2 kan zijn wens gerealiseerd worden. Maar een dergelijk lage gevelnorm is voor zover wij weten niet het plan.
  2. De stadsdeelvoorzitter wil geen grootschalige dance-evenementen meer. Maar het maximale aantal bezoekers dat hij in gedachten heeft ligt rond de 12.500 en dat is gelijk aan wat er nu ook al plaatsvindt. Helaas een sigaar uit eigen doos.
  3. Het huidige locatieprofiel vereist de ondergeschikte rol van dancemuziek. Het is het stadsdeel tot op heden niet gelukt dit te realiseren. Omdat dit de afgelopen jaren heeft geleid tot veel discussies en juridische strijd wil de stadsdeelvoorzitter dit onderdeel nu verwijderen uit het locatieprofiel. Als hij werkelijk geen dance-evenementen meer wil toestaan op de Polderheuvel dan kiest hij ervoor om de regel juist te vervangen door een juridisch waterdichte omschrijving.

25 november 2019

In de nota van beantwoording op de inspraak van het evenementenbeleid (december 2017) staat: 'Het (verstevigde) evenemententerrein is een intiem festivalterrein […] waarbij is vastgelegd dat de programmering passend bij het karakter van de locatie moet zijn.'

Nadat er desondanks twee jaar grootschalige dance-evenementen op de Polderheuvel hebben plaatsgevonden - die dus in strijd waren met het locatieprofiel - ziet het ernaar uit dat deze in 2020 gelegitimeerd worden met een nieuw, uitgekleed locatieprofiel. Het Stedelijk Evenementenbureau geeft op dit moment zelfs aan dat de Polderheuvel de meest geschikt locatie is omdat hier de minste woningen omheen liggen

Het rapport Onderzoek Geluid bij Evenementlocaties van Het Geluidburo, concludeerde in 2017 anders – juist vanwege de invloed op de omgeving – en gaf het terrein een klasse III – Redelijk geschikt, met het advies om de geluidnorm te verlagen naar 80 dB(C) om de geschiktheid te vergroten.

Helaas wordt er voorbijgegaan aan de aanwezigheid van meerdere tuinparken. Wellicht juridisch juist, maar moreel uitermate bedenkelijk. Juist deze percelen moeten het hebben van het buitengebeuren in de korte zomermaanden, in de weekenden, gelijktijdig met de lawaaiige evenementen.

Naast geluidsoverlast zijn de organisatoren de afgelopen twee jaar niet geslaagd om bovenmatige verkeersoverlast en onduldbare overlast van de bezoekersstromen te voorkomen. Omwonenden zijn van mening dat dit niet goed oplosbaar is, de infrastructuur is hierop niet berekend.