Nieuws

Cijfers impactvolle dance-evenementen in de openbare ruimte van Amsterdam

  • In 2019 waren er 51 dancefestivaldagen* in Amsterdam. In 2018 waren dat er 48. **
  • In 2019 waren er in totaal 6% meer bezoekers toegestaan dan in 2018.
  • Van de bestaande dance-evenementen groeide 34% in 2019 met gemiddeld 43%.
  • Het nieuwe evenementenbeleid 2021 geeft ruimte aan in totaal 18 dagen dance-evenementen in Ruigoord, N1 en de Polderheuvel in Tuinen van West. In 2019 vonden er 13 plaats.

* op 43 kalenderdagen

** exclusief op- en afbouwdagen

Bron impactvolle-muziekevenementen-amsterdam-2018-2019.xlsx

De burgemeester blijft volhouden dat er sprake is van een exponentiële daling in het aantal evenementen, ook als het over dance-evenementen gaat.

De data van de volgende festivals zijn bekend:

  • 3 juli - Chin Chin Fest (Polderheuvel)
  • 14 augustus - Komm Schon Alter (Polderheuvel)
  • 28 augustus - Wooferland (Spaarnwoude)
  • 4 september Zeezout ((Polderheuvel)
  • 11 en 12 september - Awakenings (Spaarnwoude Houtrak)

In januari heeft het demissionair kabinet een garantiefonds van minstens 300 miljoen aangekondigd voor evenementen vanaf 1 juli.

4 mei 2021 - Bekendmaking vaststellen nieuwe locatieprofielen 2021. Wij waren in de veronderstelling dat hierover nog gestemd moest worden in de raad, en dat dit in het najaar zou plaatsvinden. Meer hierover volgt dus nog.

21 april 2021 - Beantwoording van de vragen van Amsterdamse raadsleden over evenemententerrein in Noorderpark. Net als bij de Polderheuvel is het criterium 'geen dance-evenementen' in het nieuwe (concept)locatieprofiel van 2021 geschrapt.

3 maart 2021 - Nieuw collegebesluit om N1 ook de komende tijd te benutten voor (middel-) grote evenementen zolang de locatie niet is uitgegeven voor stedelijke ontwikkeling.

21 februari 2021 - Verslag raadscommissie AZ vergadering 21 februari over het nieuwe evenementenbeleid.

Onze brief aan de raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam in verband met de vergaderingen 18 februari en 21 februarimet schriftelijk verslag over het nieuwe evenementenbeleid. Zie ook de raadsbrief en de beantwoording van de gestelde vragen.

28 januari 2021 - Vergadering raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam (klik voor de video op Agendapunt 4 of scroll in de video naar 2:25:05 uur).

Commissieleden van de PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA en SP hebben opmerkingen geplaatst en vragen gesteld die in het belang van bewoners zijn. Hierbij werden N1, Polderheuvel en Ruigoord genoemd.

Burgemeester Halsema gaf aan dat de evenementenesector onder druk staat en het moeilijk heeft in zijn voortbestaan. N1, Polderheuvel en Ruigoord zijn in beeld door de schaarste van geschikte locaties in de openbare ruimte en jongeren die verlangen naar het hervatten festivals. Zij wil daarom op dit moment geen besluiten voor grote wijzigingen nemen.

Het debat wordt voortgezet in de volgende vergadering op 18 februari waarna de gemeenteraad op 11 maart kan besluiten. Je kunt Halsema in de video zien en horen vanaf 3:58:15 uur. Zie ook de drie insprekers over het nieuwe evenementenbeleid op 0:20:50 uur. Of zie het verslag van de vergadering, punt 4 vanaf pag. 12.

27 januari 2021 - Correspondentie, de afgelopen 2 dagen ontvangen en verstuurd:

23 januari 2021 - Onze inspraak voor de vergadering van 28 januari voor de raadscommissie Algemene Zaken.

15 januari 2021 - Op 28 januari worden de nieuwe locatieprofielen van Ruigoord en de Polderheuvel en de plannen voor N1 (pag. 10 laatste alinea) behandeld in de raadscommissie Algemene Zaken. Het betreft agendapunt 4. Je kunt je tot 2 dagen voor de vergadering aanmelden om in te spreken. Informatie van bewoners is essentieel voor raadsleden.

15 januari 2021 - Er zijn 277 zienswijzen (van de 346) ingediend over de Polderheuvel en Ruigoord* Dank aan de omwonenden en tuinparkers in Nieuw West en Halfweg en omgeving die zich hebben laten horen met een zienswijze over de nieuwe locatieprofielen van de Polderheuvel en Ruigoord. Hiermee wordt zichtbaar hoezeer dit leeft bij de bewoners en dat helpt ons enorm met ons werk. * alternatieve link naar het overzicht

Zie een overzicht van de belangrijkste 16 inspraakreacties (let op: 26 MB)

9 januari 2021 - Onze brief aan de raadscommissie Algemene Zaken over de plannen voor N1 en het nieuwe locatieprofiel van de Polderheuvel

30 december 2020 - Zienswijze nieuwe evenementenbeleid Haarlemmermeer ingediend

Onze vereniging heeft een zienswijze ingediend over het concept uitvoeringsbeleid evenementen Haarlemmermeer.

De officiële bekendmaking van 20 november 2020 met de info over het indienen van inspraakreacties/zienswijzen (ook beschikbaar als PDF)

17 december 2020 - Goed en slecht nieuws

Zie de voortgangsbrief en nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen over de Polderheuvel en Ruigoord in Amsterdam. Omwonenden en GEEN N1 hebben successen geboekt maar er zijn ook tegenvallers. Je kunt het lezen in de nota van beantwoording (op pagina 10 en vanaf pagina 23).

Meer over wat dit betekent voor de dance-evenementen op de Polderheuvel en de slaapverstoring in onze woonomgeving vanuit Ruigoord en de tegenvaller van N1.

Dank aan alle bewoners die een zienswijze hebben ingediend - we hebben samen resultaat bereikt voor met name Ruigoord en een beetje voor de Polderheuvel!

26 september 2020 - Bewoners doen verslag:

4 september 2020 - Zienswijze van GEEN N1 over de plannen voor de Polderheuvel en Ruigoord met een recente aanvulling

20 augustus 2020 - Onze flyer over de (concept)locatieprofielen van de Polderheuvel en Ruigoord

27 juli 2020 - De nieuwe locatieprofielen van het evenementenbeleid voor 2021 zijn gepubliceerd.

Onze protesten hebben geholpen (mede) waardoor het N1-terrein geen evenemententerrein is geworden en geen onderdeel uitmaakt van het evenementenbeleid zoals het college in maart 2019 heeft besloten.

10 augustus 2020 - Petitie aan de Tweede Kamer van Stop openlucht-evenementen met versterkte muziek

8 augustus 2020 - De zitting van ons beroep tegen het besluit op bezwaar van Amsterdam inzake Georgie's Wintergarten in Ruigoord in 2019, vindt plaats op 25 augustus om 11:00 uur, zonder publiek. Alle partijen mogen met slechts 2 personen aanwezig zijn in verband met de coronaregels. Erik Roelofsen van NSG zal ons tijdens de zitting als deskundige bijstaan.

Update 17 augustus: zitting is verdaagd, nieuwe datum volgt

1 juli 2020 - Nieuwe voortgangsbrief!

13 mei 2020 - Onze zienswijze ingediend over ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 (PDF, 1,3 MB) van Amsterdam. Met op 9 oktober 2020 de Nota van beantwoording (zie punt 4.3)

11 mei 2020 - Ook ons bezwaar tegen Chin Chin Fest 2018 op de polderheuvel is nu gegrond verklaard

30 maart - Ons raadsadres over het schrappen van de restrictie 'geen dance-evenementen' in het locatieprofiel van de Polderheuvel met een nadere toelichting en een overzicht van alle impactvolle dance-evenementen in de openbare ruimte van Amsterdam in 2018 en 2019 waaruit blijkt dat er helemaal geen sprake is van een daling van het aantal evenementen. Er zijn door Amsterdam 13 impactvolle dance-evenementen (met 17 festivaldagen) niet meegenomen. Er is sprake van groei.

Dit is ook de conclusie van het festivaloverzicht 2019 van het landelijke onderzoek van EM Cultuur.

3 maart - Ons beroep op het besluit op ons bezwaar tegen de vergunning van Chin Chin Fest 2018, is gegrond verklaard. Amsterdam heeft de eiseres ten onrechte niet ontvankelijk verklaard. Zij woont in Halfweg op 1,8 km afstand en kan 75 - 80 dB(C) op haar gevel verwachten tijdens de dancefestivals op de Polderheuvel. Dat is hinder van enige betekenis en maakt haar belanghebbend. Dus Amsterdam moet haar bezwaar behandelen. Dat inmiddels op 11 mei 2020 ook gegrond is verklaard.

12 februari - Goed nieuws! Motie om locatieprofielen voortaan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad heeft het gehaald!

5 februari - Verslag informatiebijeenkomst Polderheuvel

30 januari - Inspraak van GEEN N1 bij de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam

21 januari - Evaluatie over de uitzonderingen op de locatieprofielen waarin de Polderheuvel schittert door afwezigheid

9 januari - Derde dag en camping Awakenings gaan niet door vanwege capaciteitstekort bij de politie! Meer over Awakenings

19 december - De nieuwe plannen van Amsterdam voor 2020 zijn bekend: in 2020 gaat N1 gewoon door en vanaf 2020 worden de onrechtmatige dance-evenementen van de afgelopen 2 jaar op de Polderheuvel, gelegitimeerd. Zo lost Amsterdam de zaken op.

16 en 18 december - Dance-evenementen in Tuinen van West onrechtmatig vergund! Dit blijkt uit de besluiten op de bezwaren tegen Het Amsterdams Verbond en Komm Schon Alter en Chin Chin Fest (besluit van 27 januari 2020)

2 december - Manifest van GEEN N1 en geluidsdeskundige Chris Nierop:

'Van muziekfestival naar buurtfestival - voor een leefbare woonomgeving rondom de Polderheuvel'

Een reconstructie en een (toekomst)visie: wat is er wél mogelijk?

2 december - Bewonersbijeenkomst in Tuinen van West, waar het dagelijks bestuur van Nieuw-West aangaf dat zij streven naar geen dance-evenementen meer na 2020 op de Polderheuvel en waar het Stedelijk Evenementenbureau zich stilhoudt over de plannen om dance-evenementen vanaf 2020 gewoon toe te staan.

december - Amsterdam besluit dat het eerder genomen collegebesluit gehandhaafd blijft. Helaas wordt er vervolgens door het Stedelijk Evenementenbureau alles aan gedaan om voor 2020... Lees verder

Zie ook het overzicht van het festivalseizoen 2019 van GEEN N1. En dan is er ook nog ons overzicht van de pilotfestivals die in 2018 zijn gehouden in het kader van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein.

Belangrijke uitspraak RvS: Geluidniveau binnen moet onderzocht zijn

Het eindrapport van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als festivaltarrein maakt het allemaal goed duidelijk

Artikel van ing. C.A. Nierop over het Amsterdamse geluidbeleid

Onze aanbevelingen voor de vergunningverlening van dancefestivals in Amsterdam

Onze aanbevelingen voor het Amsterdams geluidbeleid (en alle grootschalige open air techno- en dancefestivals in het land)

Dancefestivals - Waarom zo veel en zo luid? Pamflet van GEEN N1 dat pleit voor nader onderzoek naar de hinder en gezondheidsrisico’s van evenementenlawaai