Nieuws

Cijfers impactvolle dance-evenementen in de openbare ruimte van Amsterdam

  • In 2019 waren er 51 dancefestivaldagen (op 43 kalenderdagen) in Amsterdam. In 2018 waren dat er 48. (beide exclusief op- en afbouwdagen)
  • In 2019 waren er in totaal 6% meer bezoekers toegestaan dan in 2018.
  • Van de bestaande dance-evenementen groeide 34% in 2019 met gemiddeld 43%.
  • Het nieuwe evenementenbeleid 2021 geeft ruimte aan in totaal 18 dagen dance-evenementen in Ruigoord, N1 en de Polderheuvel in Tuinen van West. In 2019 vonden er 13 plaats.

Bron: impactvolle-muziekevenementen-amsterdam-2018-2019.xlsx

De burgemeester blijft volhouden dat er sprake is van een exponentiële daling in het aantal evenementen, ook als het over dance-evenementen gaat. (dit kan je terugzien op amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/775478/RAAD%2010-03-2021 vanaf 2 uur 31 minuten. Met de rekensom van de burgemeester komt het aantal evenementdagen uit op een getal beneden nul!)

18 november 2021 - Awakenings dit jaar op 16 en 17 april in Spaarnwoude Houtrak. Het hoofdfestival vindt eind juli 2022 plaats op het terrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Op de oude locatie in Spaarnwoude vindt het extra festival plaats ter ere van de 25ste verjaardag van Awakenings.

7 oktober 2021 - De gemeente Amsterdam maakt op amsterdam.nl reclame voor ADE en voor Amsterdam als dance-hoofdstad van de wereld: 'Amsterdam is in de loop van decennia uitgegroeid tot een belangrijke uitgaansstad. Dat is bijzonder voor een stad met nog geen miljoen inwoners, tussen giganten als Berlijn en Londen.'

Buitenproportioneel dus.

6 oktober 2021 - Ons pleidooi voor een robuust participatietraject over de Polderheuvel in Tuinen van West

25 september 2021 - In Halfweg voert de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) geluidsmetingen uit om het vliegtuiglawaai te registreren. Bijvangst is het festivallawaai op Zijkanaal F van het Elrow Town festival dat op 25 september plaatsvond op N1. Op zijkanaalF.nl vind je meer informatie hierover. Het festivallawaai was ook in Nauerna goed hoorbaar.

24 september 2021 - Ons wob-verzoek van 13 april 2021 met het resultaat van ons Wob-verzoek zoals ontvangen van het college van de gemeente Amsterdam en ons bezwaar op het Wob-besluit

6 september 2021 vond onze eerste ALV plaats bij Tuinpark De Groote Braak dat zich precies tussen N1 en de Polderheuvel in bevindt. De stukken staan op de pagina Downloads en links

2 september 2021 Start dialoogtafel over de Polderheuvel. Een serie bijeenkomsten georganiseerd door het Stedelijk Evenementenbureau waar organisatoren, ondernemers en bewoners aan tafel gaan met het Stedelijk Evenementenbureau. GEEN N1 is ook vertegenwoordigd.

26 augustus 2021 - De burgemeester stelt zich hard op tegenover de woonwagenbewoners naast N1: ze erkent de onduldbare overlast maar lost het op door de bewoners hun woningen te laten ontvluchten tijdens de dance-evenementen.

10 augustus 2021 - Ons bezwaar tegen vergunning Chin Chin Fest 2021 op de Polderheuvel

29 juli 2021 - Na overleg met het Stedelijk Evenementenbureau en de Dienst Juridische Zaken ziet het ernaar uit dat ons Wob-verzoek van 13 april jl. (!) inzake N1 binnenkort alsnog een antwoord krijgt. Het betreft:

25 juli 2021 - Zaterdag 24 juli vond de World Wide Demo voor vrijheid en mensenrechten plaats op de Polderheuvel. In de omliggende woonbuurten ontbraken verkeersregelaars, vuilnisbakken en toiletten en gaf het evenement geluidsoverlast, parkeerproblemen, verkeerschaos en zwerfvuil. Aanwezige politie en handhaving hadden opdracht om niet op te treden tegen wildplassen en -poepen in de woonwijken en het niet naleven van van de 1,5 meter-afstand. Meldpunt 14-020 gaf de indruk niet bekend te zijn met de demonstratie en op het meldpunt van de politie kon men de locatie niet vinden in het systeem. Kortom een groot contrast tussen de verwachting van het stadsbestuur (geen tot weinig overlast - waar was dat op gebaseerd?!) en de ervaring van omwonenden. Bewoners zijn het daarom oneens met de beslissing van de gemeente om de Polderheuvel nu ook voor demonstraties te gebruiken. De route van de demonstratie

14 juli 2021 - De slag om de Polderheuvel, Reinaert de Vos in Nieuw-West.

3 juli 2021 - Oproep van omwonende: maak van de Polderheuvel het Vondelpark van Nieuw-West

1 juli 2021 - Er is ook goed nieuws over de Polderheuvel:

  • Gevelnorm 80 dB(C): de omgevingsdienst adviseert een gevelnorm van 80 dB(C) op de Polderheuvel en de vergunningverlener/stadsdeel Nieuw-West neemt dit advies over. Dus als Chin Chin Fest meer dan 80 dB(C) op de gevel veroorzaakt, dan zal handhaving aangeven dat het geluid naar beneden moet. Als nu ook de ondernemersvereniging dit meeneemt in haar huurovereenkomst, zoals de voorzitter ons in 2019 heeft toegezegd, dan kunnen we deze afvinken van ons lijstje.
  • Meteocorrectie: eerder dit jaar werd al bekend dat er gestopt zou worden met het toestaan van meteocorrectie op de Polderheuvel (met meteocorrectie wordt 3 dB extra gevelbelasting toegestaan bij meewind).

30 juni 2021 - De toekomst van de nacht volgens wethouder Touria Meliani van Amsterdam - een glossy plan voor het uitbreiden van evenementen naar de nacht

30 juni 2021 - Ons handhavingsverzoek ingediend in verband met Chin Chin Fest op zaterdag 3 juli.

29 juni 2021 - De evenementenvergunning van Chin Chin Fest op de Polderheuvel in Tuinen van West is vanmiddag verleend. Het evenement vindt zaterdag al plaats en de onderliggende stukken zijn (nog) niet beschikbaar ter inzage waarmee bewoners simpelweg buiten spel worden gezet. De spoedprocedure bij de rechter die de burgemeester noemt in haar brief 'die ten alle tijde mogelijk moet blijven' is redelijkerwijs niet haalbaar.

25 juni 2021 - Onze brief aan de burgemeester - wat wordt de volgende stap... dat de festivalorganisatoren hun eigen vergunningen moeten uitschrijven?

24 juni 2021 - Politie en GGD/GHOR Amsterdam hebben geen capaciteit voor inzet op evenementen aldus burgemeester van Halsema in haar raadsbrief over de heropening van het festivalseizoen en (meer gedetailleerde) brief over zelfde onderwerp aan de festivalorganisatoren. De festivalorganisatoren worden daarom deze zomer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de openbare orde en veiligheid. En de termijn van de vergunningverlening wordt korter terwijl er meer georganiseerd moet worden (coronacheck, vervangen politie en GGD/GHOR).

9 juni 2021 - Zienswijze indienen inzake Chin Chin Fest

Stadsdeel Nieuw-West heeft de vergunningaanvraag bekendgemaakt van Chin Chin Fest dat op 3 juli a.s. plaatsvindt op de Polderheuvel in Tuinen van West. Het stadsdeelbestuur heeft de burgemeester geadviseerd om op deze locatie geen dance-evenementen te houden. Maar zij heeft anders besloten.

Het stadsdeelbestuur biedt de mogelijkheid voor het indienen van jouw zienswijze. Dus maak hier vooral gebruik van en laat voor 23 juni horen hoe jij hierover denkt. Als je wilt kan je ook onze zienswijze indienen uit jouw naam. Download de PDF of de Word-versie.

3 juni 2021 - Awakenings Festival weer jaar uitgesteld

De gemeente Haarlemmermeer geeft geen toestemming voor Awakenings op 11 en 12 september. Reden is het tekort aan capaciteit van de politie. Zij hebben hun handen al vol aan de evenementen met een vaste plek op de agenda in september, daarbij is er geen extra ruimte mogelijk voor Awakenings. Zie Het Parool.

27 mei 2021 - Onze inspraak bij de raadsvergadering van de gemeente Haarlemmermeer over de nieuwe Nota uitvoeringesbeleid evenementen

19 mei 2021 - Nieuw platform Klankbord voor een maatschappij die geluid meer op waarde schat:

18 mei 2021 - NSG-richtlijn aangepast: muziekspectra nu ook in tertsbanden

15 mei 2021 - Resultaten Fieldlab Evenementen onbruikbaar

4 mei 2021 - Bekendmaking vaststellen nieuwe locatieprofielen 2021. Hierover is in maart gestemd in de raad. Wel is afgesproken om het locatieprofiel van (ondermeer) de Polderheuvel in dit najaar zorgvuldig te bespreken, zowel in de raad als in de stad. Zie hiervoor de raadsbrief van 10 februari. (pag. 3 geel gemarkeerd)

21 april 2021 - Beantwoording van de vragen van Amsterdamse raadsleden over evenemententerrein in Noorderpark. Net als bij de Polderheuvel is het criterium 'geen dance-evenementen' in het nieuwe (concept)locatieprofiel van 2021 geschrapt.

3 maart 2021 - Nieuw collegebesluit om N1 ook de komende tijd te benutten voor (middel-) grote evenementen zolang de locatie niet is uitgegeven voor stedelijke ontwikkeling.

21 februari 2021 - Verslag raadscommissie AZ vergadering 21 februari over het nieuwe evenementenbeleid.

Onze brief aan de raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam in verband met de vergaderingen 18 februari en 21 februari met schriftelijk verslag over het nieuwe evenementenbeleid. Zie ook de raadsbrief en de beantwoording van de gestelde vragen.

28 januari 2021 - Vergadering raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam (klik voor de video op Agendapunt 4 of scroll in de video naar 2:25:05 uur).

Commissieleden van de PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA en SP hebben opmerkingen geplaatst en vragen gesteld die in het belang van bewoners zijn. Hierbij werden N1, Polderheuvel en Ruigoord genoemd.

Burgemeester Halsema gaf aan dat de evenementenesector onder druk staat en het moeilijk heeft in zijn voortbestaan. N1, Polderheuvel en Ruigoord zijn in beeld door de schaarste van geschikte locaties in de openbare ruimte en jongeren die verlangen naar het hervatten festivals. Zij wil daarom op dit moment geen besluiten voor grote wijzigingen nemen.

Het debat wordt voortgezet in de volgende vergadering op 18 februari waarna de gemeenteraad op 11 maart kan besluiten. Je kunt Halsema in de video zien en horen vanaf 3:58:15 uur. Zie ook de drie insprekers over het nieuwe evenementenbeleid op 0:20:50 uur. Of zie het verslag van de vergadering, punt 4 vanaf pag. 12.

27 januari 2021 - Correspondentie, de afgelopen 2 dagen ontvangen en verstuurd:

23 januari 2021 - Onze inspraak voor de vergadering van 28 januari voor de raadscommissie Algemene Zaken.

21 januari 2021 - Het demissionair kabinet kondigt een garantiefonds van minstens 300 miljoen aan voor evenementen vanaf 1 juli.

15 januari 2021 - Op 28 januari worden de nieuwe locatieprofielen van Ruigoord en de Polderheuvel en de plannen voor N1 (pag. 10 laatste alinea) behandeld in de raadscommissie Algemene Zaken. Het betreft agendapunt 4. Je kunt je tot 2 dagen voor de vergadering aanmelden om in te spreken. Informatie van bewoners is essentieel voor raadsleden.

15 januari 2021 - Er zijn 277 zienswijzen (van de 346) ingediend over de Polderheuvel en Ruigoord* Dank aan de omwonenden en tuinparkers in Nieuw West en Halfweg en omgeving die zich hebben laten horen met een zienswijze over de nieuwe locatieprofielen van de Polderheuvel en Ruigoord. Hiermee wordt zichtbaar hoezeer dit leeft bij de bewoners en dat helpt ons enorm met ons werk. * alternatieve link naar het overzicht

Zie een overzicht van de belangrijkste 16 inspraakreacties (let op: 26 MB)

9 januari 2021 - Onze brief aan de raadscommissie Algemene Zaken over de plannen voor N1 en het nieuwe locatieprofiel van de Polderheuvel

30 december 2020 - Zienswijze nieuwe evenementenbeleid Haarlemmermeer ingediend

Onze vereniging heeft een zienswijze ingediend over het concept uitvoeringsbeleid evenementen Haarlemmermeer.

De officiële bekendmaking van 20 november 2020 met de info over het indienen van inspraakreacties/zienswijzen (ook beschikbaar als PDF)

17 december 2020 - Goed en slecht nieuws

Zie de nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen over de Polderheuvel en Ruigoord in Amsterdam. Omwonenden en GEEN N1 hebben successen geboekt maar er zijn ook tegenvallers. Je kunt het lezen in de nota van beantwoording (op pagina 10 en vanaf pagina 23).

Meer over wat dit betekent voor de dance-evenementen op de Polderheuvel en de slaapverstoring in onze woonomgeving vanuit Ruigoord en de tegenvaller van N1.

Dank aan alle bewoners die een zienswijze hebben ingediend - we hebben samen resultaat bereikt voor met name Ruigoord en een beetje voor de Polderheuvel!

26 september 2020 - Bewoners doen verslag:

4 september 2020 - Zienswijze van GEEN N1 over de plannen voor de Polderheuvel en Ruigoord met een recente aanvulling

20 augustus 2020 - Onze flyer over de (concept)locatieprofielen van de Polderheuvel en Ruigoord

27 juli 2020 - De nieuwe locatieprofielen van het evenementenbeleid voor 2021 zijn gepubliceerd.

Onze protesten hebben geholpen (mede) waardoor het N1-terrein geen evenemententerrein is geworden en geen onderdeel uitmaakt van het evenementenbeleid zoals het college in maart 2019 heeft besloten.

10 augustus 2020 - Petitie aan de Tweede Kamer van Stop openlucht-evenementen met versterkte muziek

13 mei 2020 - Onze zienswijze ingediend over ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 (PDF, 1,3 MB) van Amsterdam. Met op 9 oktober 2020 de Nota van beantwoording (zie punt 4.3)

11 mei 2020 - Ook ons bezwaar tegen Chin Chin Fest 2018 op de polderheuvel is nu gegrond verklaard

30 maart 2020 - Ons raadsadres over het schrappen van de restrictie 'geen dance-evenementen' in het locatieprofiel van de Polderheuvel met een nadere toelichting en een overzicht van alle impactvolle dance-evenementen in de openbare ruimte van Amsterdam in 2018 en 2019 waaruit blijkt dat er helemaal geen sprake is van een daling van het aantal evenementen. Er zijn door Amsterdam 13 impactvolle dance-evenementen (met 17 festivaldagen) niet meegenomen. Er is sprake van groei.

Dit is ook de conclusie van het festivaloverzicht 2019 van het landelijke onderzoek van EM Cultuur.

3 maart 2020 - Ons beroep op het besluit op ons bezwaar tegen de vergunning van Chin Chin Fest 2018, is gegrond verklaard. Amsterdam heeft de eiseres ten onrechte niet ontvankelijk verklaard. Zij woont in Halfweg op 1,8 km afstand en kan 75 - 80 dB(C) op haar gevel verwachten tijdens de dancefestivals op de Polderheuvel. Dat is hinder van enige betekenis en maakt haar belanghebbend. Dus Amsterdam moet haar bezwaar behandelen. Dat inmiddels op 11 mei 2020 ook gegrond is verklaard.

12 februari 2020 - Goed nieuws! Motie om locatieprofielen voortaan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad heeft het gehaald!

5 februari 2020 - Verslag informatiebijeenkomst Polderheuvel

30 januari 2020 - Inspraak van GEEN N1 bij de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam

21 januari 2020 - Evaluatie over de uitzonderingen op de locatieprofielen waarin de Polderheuvel schittert door afwezigheid

9 januari 2020 - Derde dag en camping Awakenings gaan niet door vanwege capaciteitstekort bij de politie! Meer over Awakenings

19 december 2019 - De nieuwe plannen van Amsterdam voor 2020 zijn bekend: in 2020 gaat N1 gewoon door en vanaf 2020 worden de onrechtmatige dance-evenementen van de afgelopen 2 jaar op de Polderheuvel, gelegitimeerd. Zo lost Amsterdam de zaken op.

16 en 18 december 2019 - Dance-evenementen in Tuinen van West onrechtmatig vergund! Dit blijkt uit de besluiten op de bezwaren tegen Het Amsterdams Verbond en Komm Schon Alter en Chin Chin Fest (besluit van 27 januari 2020)

2 december 2019 - Manifest van GEEN N1 en geluidsdeskundige Chris Nierop:

'Van muziekfestival naar buurtfestival - voor een leefbare woonomgeving rondom de Polderheuvel'

Een reconstructie en een (toekomst)visie: wat is er wél mogelijk?

2 december 2019 - Bewonersbijeenkomst in Tuinen van West, waar het dagelijks bestuur van Nieuw-West aangaf dat zij streven naar geen dance-evenementen meer na 2020 op de Polderheuvel en waar het Stedelijk Evenementenbureau zich stilhoudt over de plannen om dance-evenementen vanaf 2020 gewoon toe te staan.

december 2019 - Amsterdam besluit dat het eerder genomen collegebesluit gehandhaafd blijft. Helaas wordt er vervolgens door het Stedelijk Evenementenbureau alles aan gedaan om voor 2020... Lees verder

Zie ook het overzicht van het festivalseizoen 2019 van GEEN N1. En dan is er ook nog ons overzicht van de pilotfestivals die in 2018 zijn gehouden in het kader van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein.

Belangrijke uitspraak RvS: Geluidniveau binnen moet onderzocht zijn

Het eindrapport van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als festivaltarrein maakt het allemaal goed duidelijk

Artikel van ing. C.A. Nierop over het Amsterdamse geluidbeleid

Onze aanbevelingen voor de vergunningverlening van dancefestivals in Amsterdam

Onze aanbevelingen voor het Amsterdams geluidbeleid (en alle grootschalige open air techno- en dancefestivals in het land)

Dancefestivals - Waarom zo veel en zo luid? Pamflet van GEEN N1 dat pleit voor nader onderzoek naar de hinder en gezondheidsrisico’s van evenementenlawaai