Nieuws

Direct door naar onze nieuws-items

Direct door naar In de pers

OVERLAST MELDEN

Dance-evenementen in 2024 in Amsterdam Nieuw-West en Halfweg en omgeving

Onze visie 2022

Onderzoek naar het werkelijke aantal dance-evenementen in 2019 in Halfweg en omgeving

25 juni 2024 – Raadsadres ingediend door 21 bewonersorganisaties waaronder GEEN N1 over de wijze waarop Amsterdam bewoners onvoldoende heeft meegenomen in de participatie over de evenementenvisie.

18 juni 2024 – De nieuwe en eerste evenementenvisie van Amsterdam (ook beschikbaar op onze site). Oproep aan bewoners: laat je horen en spreek in op 11 juli in bij de raadscommissie Financiën, Kunst en Diversiteit (FKD). De gemeenteraad besluit op 17 juli 2024 over de visie.

24 mei 2024 – Wij zijn in hoger beroep gegaan bij de Raad van State tegen de uitspraak van de bestuursrechter dat ons beroep ongegrond is. Hierbij ons hogerberoepschrift..

23 mei 2024 – Draagvlakonderzoek Amsterdammers over evenementen in de stad 2024. Zie ook de site van Amsterdam over de vernieuwing van het evenementenbeleid.

2 mei 2024 – Op donderdag 30 mei organiseert de Nederlandse Stichting Geluidshinder een middag over Citizen Science. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het meten van geluid en het opzetten van dit soort initiatieven. Meer over deze middag

29 april 2024 – Awakenings vindt dit jaar plaats op 18 en 19 mei en gaat van 40.000 naar 15.000 bezoekers. Dat is een flinke stap terug, het wordt een veel kleiner festival en dat gaan we uiteraard merken in de overlast van de bezoekersstromen. Wat betreft het geluid zal het zeker schelen want hoe meer bezoekers hoe meer geluid er nodig is. Maar hoe dit straks in de praktijk zal uitpakken moeten we afwachten. De opbouw begint pas op 10 mei en het park is weer geheel toegankelijk op 23 mei. Alles bij elkaar is het park circa 2 weken korter afgesloten. Goed nieuws dus voor omwonenden!

23 april 2024 – Uitspraak rechtbank inzake ons beroep tegen de vergunning van Awakenings 2022

Ons beroep is ongegrond verklaard.

Omdat er geen omgevingsvergunning is aangevraagd faalt volgens de rechtbank ons bezwaar dat de omgevingsvergunning ontbreekt. Of nog korter: de omgevingsvergunning ontbreekt omdat deze niet is aangevraagd. Constateert de rechter, punt. Terwijl een omgevingsvergunning (ondermeer) vereist is als er sprake is van bouwwerken, zoals de grote tenten die met hoogwerkers worden opgebouwd. De bestuursrechters zouden op inhoud moeten toetsen, we hebben voldoende informatie hierover verstrekt.

De rechtbank stelt vast dat de geluidsnorm in de vergunning overeenkomt met de geluidsnorm van 70 dB(A) in het beleid. En dat onduldbare hinder niet objectief vast te stellen is. Ook hierover hebben wij voldoende informatie verstrekt. Kortom: de bassen krijgen vrij spel.

De uitspraak geeft aan dat het bestemmingsplan grootschalige evenementen als Awakenings toestaat en omdat het bestemmingsplan rekening houdt met Schiphol zou er automatisch ook rekening zijn gehouden met de stapeling van geluid. Dat vinden wij wel erg gemakkelijk, de echt grote geluidsoverlast van de bassen speelt blijkbaar geen rol, niet bij de rechter, niet bij de burgemeester en ook niet in het bestemmingsplan dat hierover niets aangeeft.

Op de wet- en regelgeving hoeven burgers met overlast dus niet te rekenen. Er is – vrij vertaald – volgens de rechtbank geen sprake van bijzondere omstandigheden voor omwonenden die van groter belang zijn dan die van Awakenings. Plus dat 'enige mate(!) van geluidsoverlast onontkoombaar is', constateert de rechtbank. 'Het college mag van omwonenden verwachten dat zij enige in tijd en duur beperkte overlast dulden'. En 'het is tenslotte maar een keer per jaar'.

Wat betreft onze bezwaren tegen de ontbrekende natuurmaatregelen merkt de rechtbank op dat de evenementenvergunning slechts gaat over openbare orde en veiligheid en niet voorziet in regels voor milieu en natuurbelangen. Ja uuh... dat snappen wij ook wel, want mede daarvoor is nu juist die omgevingsvergunning nodig!

De rechtbank contateert dat er een natuurrapport aanwezig is, dus check, afgevinkt! Terwijl inhoudelijk hier nog wel het een en ander op aan te merken is zoals ons beroepschrift laat zien. Maar de bestuursrechters kijken wederom niet naar de inhoud.

Daarnaast geeft de rechtbank aan de motivatie in het verweer van de burgemeester te kunnen volgen (het verweerschrift dat wat ons betreft juist laat zien dat noch de burgemeester nog de juristen weten waarover dit gaat) en dat wij deze niet gemotiveerd hebben weerlegd. Maar als wij iets hebben gedaan, dan is het wel in ons aanvullend beroepschrift het verweer punt voor punt fileren. Onze indruk is dat de rechters een wel heel roze bril op hebben gezet toen ze de stukken oppakten.

We hebben het allemaal al eerder gehoord. Het zijn de bekende inhoudsloze dooddoeners die uit de kast worden gehaald en waarmee overheid, organisatoren, festivalgangers en dus ook de rechtbank elkaar blijven bevestigen en burgers niet serieus nemen.

Wij beraden ons nog over in beroep gaan bij de Raad van State.

18 april 2024 – Hoorzitting over de veiligheid van N1

In 2022 hebben wij bezwaar gemaakt op de vergunningen van Elrow Town en Dockyard, beide vonden plaats op N1. Daar is ons eerst een niet-juridisch proces aangeboden, dat uitliep op een mediation, die de gemeente halverwege heeft afgebroken vanwege gebrek aan capaciteit. Het is nu alsnog opgepakt met een juridisch traject.

Westpoort is de grootste benzinehaven van de wereld en daarmee een risico-hotspot waar mensen zoveel mogelijk geweerd dienen te worden. De evenementen op N1 passen daar niet zo goed bij.

Er is in het Joint Fact Finding onderzoek naar de geschiktheid van N1 een middenweg gevonden met een aantal voorwaarden: bufferzones zodat bij een ramp in Westpoort de festivalbezoekers gedoseerd het terrein kunnen verlaten, er is een nog uit te voeren onderzoek vereist naar mogelijk noodzakelijke maatregelen in verband met transport gevaarlijke stoffen op de A5, en niet-zelfredzame mensen en mensen met een beperking kunnen uitsluitend het terrein op met een persoonlijke begeleider.

Wij geven aan dat hier in de vergunningen inclusief de onderliggende stukken niet op wordt in gegaan. En de hoorcommissie heeft ons ongelijk vooralsnog niet kunnen aantonen. De hoorzitting was zinvol, ons standpunt is naar alle tevredenheid aan de orde gekomen, er was begrip van de kant van de hoorcommissie, oprechte interesse, maar ook: de juridische waarheid is niet hetzelfde als de niet-juridische waarheid zoals wij burgers ernaar kijken. En wellicht dus ook juristen in hun vrije tijd.

Niet alles wordt helemaal dichtgetimmerd in de wet- en regelgeving, er moet ruimte voor maatwerk blijven voor het bevoegd gezag. Maar als dit leidt tot vergunningen waarin een veiligheidsadvies op basis van een zeer grondig onderzoek – waaraan ondermeer de omgevingsdienst, politie, brandweer, GHOR, Provincie, Port of Amsterdam en burgers hebben deelgenomen – wordt genegeerd, omdat de evenementen zo gewenst zijn, dan leidt dat wel tot verlies van vertrouwen van burgers in de overheid.

Als het tot een rechtszaak komt dan moet de rechter terughoudend toetsen omdat de burgemeester daarnaast ook een zekere vrijheid van beslissingsruimte heeft om van de eigen geldende regels en normen af te wijken. De hoorcommissie moet met dit alles rekening houden in haar advies.

Plus dat dit gaat over externe veiligheid waarbij het bevoegd gezag verantwoordelijk is om wel of niet de adviezen op te volgen. En in Westpoort kunnen de gevolgen van een ramp heel groot zijn. Denk in de grootte van de brand in Moerdijk in 2011.. Wij hebben al langere tijd de indruk dat de burgemeester onjuist is geïnformeerd hierover. De wens voor grootschalige luidruchtige evenementen is groot en machtig.

De hoorcommissie gaat aan het werk en dan volgt later het advies aan de burgemeester en het besluit daarop van de burgemeester.

17 april 2024 – De eerder aangekondigde ALV wordt verplaatst naar dit najaar.

15 april 2024 – Vervolg burgerparticipatie Amsterdam (3)

Het is inmiddels ruim 2 weken geleden dat wij onze ervaring met de participatiebijeenkomst voor bewoners hebben gedeeld met het Stedelijk evenementenbureau. Zij hebben (nog?) niet gereageerd en dat geeft weinig hoop op een goede afloop.

Afgelopen week verscheen een brief van de Raad voor de rechtspraak aan de informateurs in de media over ondermeer het maatschappelijk vertrouwen in de instituties van de democratische rechtsstaat. In de brief staat: 'Het is belangrijk dat de politiek grote maatschappelijke taken en vraagstukken zelf oppakt en zich aan de eigen regels houdt.' en 'Te vaak wordt de rechter gedwongen om in voorliggende zaken de overheid op basis van de wet te corrigeren, terwijl dit kon worden voorkomen.'

Wij hebben op dit moment 3 rechtszaken lopen die alle drie in dit kader passen. We hebben daarnaast in Amsterdam een dialoogtafel en een mediation met het SEB en stadsdeel Nieuw-West achter de rug, die beide zonder opgave van reden abrupt door hen zijn afgebroken.

In 2021 deden wij een dringend verzoek om echte burgerparticipatie, maar wij werden geframed als niet serieus te nemen burgers. De eerste (besloten) bijeenkomst onlangs, van het huidige participatietraject over het nieuwe evenementenbeleid begon hoopvol, maar in de tweede (open) bijeenkomst ontbrak de representatie van betrokken burgers. Terwijl het toch wel een eerste vereiste is bij een burgerparticipatie dat de deelnemende bewoners een correct beeld geven van de belanghebbende burgers.

Het model dat de Raad van de rechtspraak in gedachten heeft, lijkt dus in dit participatietraject gefaald te hebben. Het ziet ernaar uit dat het Stedelijk Evenementenbureau in ieder geval bij het uitnodigen van burgers niet verder heeft gekeken dan haar eigen adresboek en daarmee een slag heeft gemist in deze burgerparticipatie. Maar ook niet open staat voor kritiek en oplossen waar het mis gaat. Het enige dat dan nog rest voor de burgers die niet voldoende zijn gehoord, is toch weer nieuwe rechtszaken.

29 maart 2024 – Onze beroepen inzake Komm Schon Alter 2022 op de Polderheuvel in Tuinen van West en de verlengde eindtijd van Georgie's Wundergarten en Landjuweel 2022 in Ruigoord gaan op 9 april niet door. De rechtbank is vergeten de vergunninghouders als derde partij uit te nodigen. Er volgt een nieuwe datum.

25 maart 2024 – Vervolg burgerparticipatie Amsterdam (2)

Tijdens de inloopavond voor bewoners over de visie op evenementen in de stad was voor de bewoners met overlast van evenementen een gemiste kans. Iedereen was welkom maar hier is toch iets mis gegaan. Wij hebben in totaal 7 bewoners geteld met overlast van dance-evenementen van de ca. 70-100 bezoekers. Dat is heel erg weinig. Zeker als er wel veel goed over dance-evenementen geïnformeerde bewoners zijn die vooral reclame maken voor de dance-evenementen.

Mogelijke aanleiding voor bewoners om ervoor te kiezen om vooral niet te komen kan zijn geweest cynisme, murf zijn, 'het helpt toch niet wat wij zeggen', 'wij helpen niet mee om de gemeente aan haar participatieverplichting te laten voldoen zonder dat zij werkelijke interesse hebben in onze belangen'. Hebben wij allemaal gehoord. Maar waarschijnlijker is dat de oorzaak is dat de uitnodiging voor de avond niet bij de juiste bewoners terecht zijn gekomen en vooral wel bij de adressen die bekend zijn bij het Stedelijk Evenementenbureau.

Wij zien deze avond daarom als een gemiste kans omdat de deelnemers niet representatief waren voor de bewoners van de stad. Er werden goede gesprekken gevoerd maar met een te eenzijdig publiek. Op basis van het verslag dat hierover gemaakt wordt mogen geen conclusies getrokken voor de visie op evenementen.

Wij hebben het Stedelijk Evenementenbureau verzocht om dit op te lossen. Dat zou wat ons betreft een nieuwe avond kunnen zijn waarbij een professional op dit gebied de uitnodigingen verzorgt à la Eva Rovers of Rob de Wilde.

26 februari 2024 – Start burgerparticipatie Amsterdam (1)

GEEN N1 heeft deelgenomen aan het eerste stadsgesprek dat het Stedelijk Evenementbureau in opdracht van de wethouder heeft georganiseerd als onderdeel van de burgerparticipatie in Amsterdam over het nieuwe evenementenbeleid dat op dit moment wordt ontwikkeld.

Aan het einde van de avond was een van de conclusies dat de belangen van bewoners net zo meegewogen dienen te worden als die van de organisatoren van evenementen. Zover positief dus.

Dit was slechts één avond met een slechts kleine representatie van alle belanghebbenden. Het lijkt in niets op de echte burgerparticipatie zoals waar Eva Rovers voor pleit en waar wij voorstander van zijn. Maar de avond op zich was kwaliteit en wij zijn blij dat wij hieraan hebben deelgenomen.

Als onderdeel van dit proces worden ook 1000 bewoners benaderd, onder andere met een enquete en werving op straat.

26 februari 2024 – De termijn van de uitspraak over ons beroep inzake Awakenings 2022 wordt 6 weken uitgesteld naar 9 april.

19 januari 2024 – Awakenings 2022: de zitting bij de rechtbank

Dinsdag 16 januari 2024 zaten wij bij de bestuursrechter in Haarlem waar ons beroep werd behandeld in een meervoudige kamer. Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder stond ons bij.

De voorzitter begint de zitting met het bericht dat niet alle formaliteiten in orde zijn. Er zou onduidelijkheid zijn over wie er partij is op persoonlijke titel en er zou een handtekening ontbreken. Wij hebben diezelfde middag (nogmaals) onze stukken aan de rechtbank gestuurd waaruit blijkt dat het spoor van de rechtbank geen stand houdt.

Daarnaast is er verwarring bij de rechter over de geluidsontheffing waarbij de rechter zich afvraagt of wij niet ook apart bezwaar hadden moeten maken tegen de geluidsontheffing.

Voor zover wij weten hoort de griffie voordat de zitting plaatsvindt te melden als er iets dergelijks niet volledig is. Door dit tijdens de zitting aan de orde te brengen, geeft rechtbank de burgemeester de mogelijkheid om spaken in de wielen van de rechtszaak te steken. Dat is in strijd met het onafhankelijkheidsprincipe van de rechtspraak.

Gelukkig geven de juristen van de gemeente aan dat het hun fout is en dat zij dit niet nodig vinden omdat het van hun kant onduidelijk was of de geluidsontheffing wel of niet onderdeel was van de vergunning. Na een korte schorsing besluiten de rechters dat we door kunnen met de zaak en dat ze hun besluit over het bovenstaande uitstellen.

Ondanks dat er sprake is van nalatigheden bij de vergunning, beperken de juristen van de gemeente zich tot steeds weer dezelfde uitspraak dat de vergunning 'gedegen en zorgvuldig' is opgesteld, met ‘maatregelen voor het beperken van de bastonen’ (wat ons betreft 4 flutmaatregeltjes). Voor de rechter lijkt dit te voldoen.

Het juridische punt is dat de rechter niet op de stoel van de wetgever mag gaan zitten, de rechter dient de vrijheid van de wetgever bij het vaststellen van wettelijke normen te respecteren. Maar dit betekent niet dat die vrijheid onbeperkt is, waardoor er zonder enige beperking bassen uitgestoten mogen worden en vereiste regels over de bescherming van natuurwaarden zomaar genegeerd kunnen worden.

Wij verwijzen hiervoor in ons beroepschrift naar jurisprudentie van de EVRM waarin de rechter ervan uitgaat dat het onacceptabel is om burgers bloot te stellen aan een ‘zeer slechte’ of ‘extreem slechte’ milieukwaliteit, zie een samenvatting op gca.nl/onrechtmatige-overheidsdaad.

De burgemeester en het college hebben daarnaast ook een zekere vrijheid van beslissingsruimte om van hun eigen geldende normen af te wijken. De bestuursrechter wordt geacht ook dit te respecteren. Maar ook die ruimte is niet onbeperkt en de burgemeester is alleen bevoegd als het gaat om openbare orde en veiligheid en kan dus niet zomaar van alles beslissen (of nalaten) over de fysieke leefomgeving waaronder geluid en natuur. En dat is nu wel het geval.

Bovendien moeten de burgemeester en het college zich altijd aan de geldende wetgeving houden. En die ontbreekt geheel voor de bassen. Onder verwijzing naar de bovengenoemde jurisprudentie moet er op zorgvuldige wijze een degelijke normering komen om de overlast van de bassen te beperken tot een niveau waarvan redelijkerwijze verwacht kan worden dat bewoners dit kunnen accepteren in onze reeds zwaar met geluid belaste leefomgeving.

Er is gelukkig wel voldoende wetgeving voor de de natuur: ten eerste de Omgevingsverordening NH vanwege de status van Natuurnetwerk Nederland van Spaarnwoude Houtrak. Plus de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Wet natuurbescherming en de Europese verdragen en het Verdrag van Aarhus. Alleen de vereiste toepassing hiervan door de burgemeester/het college ontbreekt nog.

De impact van Awakenings op de leefomgeving is dermate groot wat betreft geluid, natuur en infrastructuur, dat hiervoor een omgevingsvergunning vereist is en die ontbreekt tot op heden voor alle grootschalige evenementen in Spaarnwoude Houtrak (en waarschijnlijk ook in Vijfhuizen). Daarnaast schiet het bestemmingsplan tekort, hierin ontbreken een geluidsnormering voor evenementen en regels over natuurwaarden. De vraag draait er uiteindelijk om of de bestuursrechter de burgers gaat helpen om dit gat te dichten.

Zolang de gemeente met Awakenings meent te kunnen voldoen met slechts een evenementenvergunning die alleen de openbare orde en veiligheid betreft, plus een (uitermate beperkte) geluidsontheffing, en hierin blijft volharden bij de rechter met dat het allemaal zo zorgvuldig geregeld is met die 4 flutregeltjes, moeten wij – met het bovenstaande in gedachte – nog zien dat de rechter het aandurft om serieus in te gaan op ons uitgebreide en feitelijk onderbouwde betoog.

Dan tot slot nog even over die door ons genoemde ‘flutregeltjes’, het betreft regels die in de huidige vorm voor de omgeving geen verschil maken omdat ze geoptimaliseerd zijn voor Awakenings om de steeds grotere groep bezoekers de ervaring te blijven geven zoals er wordt verwacht. Zonder die regels zou het weliswaar kunnen dat er nog meer lawaai is, maar het is niet zo dat sinds deze regels er zijn, er ineens minder lawaai is. Per saldo verandert er in principe niets terwijl de juristen die regels gebruiken om goede sier te maken bij de rechter. De regels kunnen wel verschil maken voor de omwonenden, maar dan moeten ze anders toegepast worden.

De rechter doet 27 februari uitspraak.

Zie ook ons beroepschrift en aanvullend beroepschrift met onze reactie op het verweerschrift van de burgemeester.

16 januari 2023 – Op 16 januari om 10:45 uur vindt in het Gerechtsgebouw, Jansstraat 1, Haarlem de zitting plaats van ons beroep tegen het besluit op ons bezwaar tegen de vergunning van Awakenings 2022. De zitting is openbaar dus geïnteresseerden zijn welkom om de zitting bij te wonen.

31 oktober 2023 – Hoorzitting over ons bezwaar tegen de vergunning van de Jamborette. We hebben ons verhaal kunnen doen, we voelen ons gehoord door de commissie, nu afwachten wat het advies gaat worden en wat de burgemeester daarmee gaat doen.

1 september 2023 – Ons bezwaar tegen de vergunning van de Jamborette 2023. Door het ontbreken van een basnorm was handhaving niet mogelijk waardoor 10 dagen lang zware bassen overlast in de omgeving konden geven. De organisatie zelf gaat ervan uit dat de normale dag- geluidsnorm buiten het terrein niet overschreden worden. Maar dat gaat uitsluitend over de midden- en hoge tonen. Zij leven zich vervolgens uit in de lage frequentie van de bastonen.

Nieuw Meldpunt Evenementen van Ombudsman Metropool

22 augustus 2023 – De ombudsman heeft een meldpunt opgezet waar bewoners overlast kunnen melden die is veroorzaakt door evenementen in Amsterdam. De ombudsman zal deze meldingen meenemen in zijn onderzoek.

Wij hebben vanuit GEEN N1 dit voorjaar ons dossier bij de ombudsman ingediend. Daarnaast zal het enorm helpen als ook de individuele overlast van onze achterban zichtbaar wordt. Dus heb je de laatste tijd overlast ervaren van een evenement in of om Amsterdam, meld dit dan vooral ook bij de ombudsman!

5 augustus 2023De Vrienden van het Westerpark nemen het initiatief om samen met andere parken te laten horen dat grootschalige evenementen niet thuis horen in de stadsparken. Die zijn met publiek geld opgericht voor recreatie door bewoners. Als de evenementen dusdanig vaak en grootschalig worden dat dat niet/nauwelijks meer mogelijk is, moeten we samen een luide tegenstem geven. GEEN N1 is blij met dit initiatief en sluit zich er graag bij aan.

8 juli 2023 – Het International Scouting Camp van de Haarlem Jamborette in Halfweg voor 3500 scouts in de leeftijd van 10-17 jaar heeft iedere avond een DJ met muziek met overheersende, duidelijk aanwezige, diepe bassen die bij de omliggende woningen de ramen in de sponningen doet trillen en duidelijk binnenshuis hoorbaar zijn tot 23:00 uur met de ramen en deuren dicht.

In de vergunning staat slechts een geluidsnorm van 65 dB(A). De bassen worden dus niet begrensd en daarmee hebben deze vrij spel. Er staat ook dat de (standaard) dagnorm buiten de tent moet worden nageleefd. Maar die betreft ook uitsluitend dB(A). Het beeld is daarmee wel dat er geen sprake is van luide muziek buiten de tent.

Niemand verwachtte blijkbaar bassen die 10 dagen lang 's avonds het omgevingsgeluid overheersen. De gemeente kan op basis van de vergunning niet veel meer doen dan de leiding van de Jamborette op de hoogte stellen van de geluidsoverlast in de omgeving.

De omgevingsdienst heeft geen basnorm in hun advies betreffende de vergunning opgenomen, dat kan ook niet omdat de gemeente Haarlemmemeer niet voorziet in een basnorm. De omgevingsdienst had wel een muziekspectrum met een lage aanwezigheid van bassen kunnen adviseren, maar dat is blijkbaar ook niet gebeurd. Dus juridisch gezien hebben bassen bij de Jamborette vrij spel.

Daar maakt de Jamborette dankbaar gebruik van. Als de midden- en hoge tonen niet luid mogen, dan doen we het maar met de bassen. Vraag is of dit gewenst en nodig is bij een evenement voor 10 tot 17-jarige scouts. Is de belangenafweging van de burgemeester wel zorgvuldig genoeg gedaan?

Overigens zou de leiding van de Jamborette kunnen bedenken dat als er geen ontheffing is voor luide muziek en als de standaard dagnorm buiten de tent niet overschreden mag worden, het logischerwijs ook niet de bedoeling is dat lage tonen de omgeving terroriseren.

Tot slot kunnen er geen geluidsmetingen door de omgevingsdienst worden gedaan, waarmee het maar duidelijk zou zijn dat de uitstoot van de bassen heeft plaatsgevonden zodat de gemeente hier bij de volgende Jamborette op kan anticiperen. Er is gebrek aan capaciteit en dit moet ruime tijd vooraf worden aangevraagd door de gemeente bij de omgevingsdienst. Dat is niet gebeurd.

De burger moet het hier maar mee doen, nog 8 dagen te gaan. En het wordt warm, slapen met ramen dicht gaat het dan niet worden. Dat betekent nog meer overlast van de bassen. Rest nog de vraag of de scouts van 10-17 jaar die bassen wel nodig vinden.

21 juli 2023Antwoord van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer over onze brief over de geluidsoverlast van Awakenings aan de gemeenteraad zie nieuwsitem hieronder van 21 mei

9 juli 2023Eerste editie van onze vernieuwde nieuwsbrief. Meld je aan voor onze nieuwsbrief met een bericht naar info@geenn1.nl.

22 juni 2023Interview met onze voorzitter verschenen in Handboek Strategisch Omgevings Management (SOM) van Marc Wesselink, over SOM in de praktijk met GEEN N1.

14 juni 2023 – Wij hebben onze reactie op haar raadsinformatiebrief aan wethouder Touria Meliani gestuurd met het verzoek voor een gesprek. Onze belangrijkste doelen zijn echte burgerparticipatie vooraf – dus vanaf de aanvang van de planvorming – en aandacht voor de gevolgen van meer kleine en diversere evenementen voor de geluidsoverlast, en dan met name de bassen.

29 mei 2023 – Op de Polderheuvel in Tuinen van West in Amsterdam vond op zaterdag 27 mei Schon Alter plaats en op zondag 28 mei De Zon. Overlast die niet wordt gemeld bestaat niet, dus als je overlast hebt ervaren, meldt dit bij Amsterdam! Alleen dan is er kans op minder overlast in de toekomst. Je kunt altijd achteraf ook nog melden.

25 mei 2023Raadsinformatiebrief nieuw evenementenbeleid Amsterdam

24 mei 2023Onze klacht bij de gemeente Haarlemmermeer over de onjuiste informatie aan bewoners die geluidsoverlast hebben gehad van Awakenings.

21 mei 2023Raadsadres ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer over de geluidsoverlast van Awakenings.

19 mei 2023Artikel van Walter Ploos van Amstel over de evaluatie van het evenementenbeleid in Amsterdam.

18 mei 2023 – Met noordoostenwind in de avond behoorlijke geluidsoverlast in Halfweg, binnenshuis met de ramen en deuren dicht, afkomstig van Lofi op Basisweg 63 in Amsterdam. Heb jij hier ook last van (gehad)? Doe dan een melding in Amsterdam! Dit kan ook later nog, na het evenement. Hier is geen termijn voor.

15 mei 2023 – Afgelopen weekend waren er veel meldingen over geluidsoverlast door Awakenings. Omwonenden die op grote afstand van het festival wonen luchtten hun hart op Twitter. En de gemeente kwam met een in de haast opgestelde verklaring waarin stond dat de oorzaak temperatuurinversie was, dus het weer. Maar dat is de boel omdraaien, de oorzaak was het geluid van Awakenings. Zonder Awakenings was dit nooit gebeurd en had niemand iets gemerkt van de temperatuurinversie.

In 2018 was er vergelijkbare overlast van Awakenings met een vergelijkbare uitleg, idem in 2019 bij DGTL in Amsterdam. Dus je zou zeggen dat wat zich afgelopen weekend afspeelde iets is waar bij de vergunningverlening serieus rekening gehouden moet worden.

Het tegendeel is echter het geval. Op grote afstand kunnen bastonen altijd nog hinderlijk aanwezig zijn. Maar de burgemeester geeft aan dat zij geen toetsingskader voor de lage tonen heeft en daar dus ook geen norm voor kan hanteren. Wat ons betreft is het: 'Geen toetsingskader? Dan ook geen vergunning!' Overigens lukt het andere gemeenten wel om een dB(C)-norm in het beleid op te nemen.

Wat niet wil zeggen dat met een dB(C)-norm het probleem is opgelost, wel zullen de waarden dan aanmerkelijk lager uitvallen en dat kan zomaar de helft van het geluid schelen dat je dan gaat horen als omwonende. Maar voorkomen van geluidsoverlast bestaat uit meer dan alleen het aantal decibellen. Kijk maar naar wat er dit weekend is gebeurd. Dus ook met al die andere factoren zal het nieuwe – en dit keer vanaf het begin van de planvorming graag samen met de omwonenden opgestelde – beleid rekening moeten houden.

De direct omwonenden zijn sowieso altijd verzekerd van vergelijkbare overlast zoals die waar afgelopen weekend op grotere afstand sprake van was. Daar is geen temperatuurinversie voor nodig. Maar dat leidt zelden tot speciale aandacht van de media of de gemeente. Want dat is normaal, een feestje moet kunnen. En dat is toch wel iets om over na te denken.

Geen vrijheid zonder de vrijheid van een ander te respecteren.

13-14 mei 2023 (update 15 mei) – Dit weekend vond Awakenings plaats in Spaarnwoude Houtrak in Halfweg.

Omwonenden konden online de real time meetresultaten van het geluid volgen.. Helaas werd ons alleen de dB(A) – dus de hoge en middentonen – gegund. Awakenings weigerde de dB(C) voor de bassen te delen. Maar juist dat is het kenmerkende geluid van Awakenings dat de meeste overlast geeft.

Standpunt van GEEN N1 is dat deze gegevens openbaar moeten zijn en dat de gemeente dit zou moeten organiseren en niet moet overlaten aan de bewoners en Awakenings. Gevolg is een machtspelletje van de kant van Awakenings dat de relatie met de bewoners geen goed doet. De verdediging van Awakenings is dat de vergunning in dB(A) is en zij daarom alleen die geluidswaarde openbaar maken. GEEN N1 zet zich al langer in voor een norm in dB(C) vanwege de bastonen. De gemeente Haarlemmermeer geeft aan dat zij niet kan, terwijl andere gemeenten dat wel kunnen.

Het belang van GEEN N1 om de meetresultaten te delen is dat omwonenden hiermee inzicht krijgen hoe hard de muziek is op het moment dat zij overlast ervaren. Dat is vaak al als het geluid nog binnen de norm is. En het is goed om dat te weten. Want een norm is voor de excessen en lost de geluidsoverlast die omwonenden ervaren van dance-evenementen niet op.

Het is wel goed dat je weet hoe hard het geluid is, voordat je een melding doet, al is het alleen maar dat je je niet uit het veld geslagen voelt als je te horen krijgt dat er niets aan de hand is want dat het allemaal beneden de norm is. Je doet de melding juist zodat ze weten dat jij – ondanks dat alles keurig beneden de norm is – je toch last hebt van het geluid.

Het is ook goed dat de gemeente weet hoeveel geluidsoverlast omwonenden ervaren ondanks dat het geluid keurig beneden de norm is. Want de norm die de gemeente Haarlemmermeer hanteert geldt namelijk niet voor de bassen, die hebben vrij spel, daar heeft onze gemeente geen norm voor, terwijl juist de bassen de voornaamste geluidsoverlast geven.

Overlast melden van Awakenings kan ook na afloop nog!

Ons beroepschrift tegen de vergunning van Awakenings 2022

13 april 2023 – Overzicht van (mogelijke) evenementen met 3500 bezoekers of meer in Spaarnwoude Park. 'Onder voorbehoud van vergunningsverlening van de gemeenteavond over de effecten van geluidsoverlast op een mens en slimme oplossingen om geluidsoverlast in een woonomgeving tegen te gaan'.

3 maart 2023 Open brief aan de Tweede Kamer i.v.m. verlenging derde convenant preventie gehoorschade door versterkte muziek

3 maart 2023 – Dinsdagavond 7 maart in Pakhuis de Zwijger een avond over de effecten van geluidsoverlast op een mens en slimme oplossingen om geluidsoverlast in een woonomgeving tegen te gaan.

9 februari 2023 – Wij zijn in beroep gegaan tegen de beslissing op ons bezwaar tegen de nachtelijke overlast van evenementenlawaai van Georgie's Wundergarten en Landjuweel 2022 in Ruigoord. Lees hier het beroepschrift.

18 januari 2023 – Wij zijn in beroep gegaan tegen de beslissing op ons bezwaar tegen de vergunning van Komm Schon Alter 2022. Lees hier het beroepschrift.

16 december 2022 - Brainstorm over de Polderheuvel Meepraten? Gedachten hierover? Neem contact met ons via info@geenn1.nl

9 december 2022 - Awakenings vindt in 2023 in Spaarnwoude Houtrak plaats op 13 en 14 mei

7 december 2022 - Ons bezwaar tegen de vergunning van Komm Schon Alter 2022 op de Polderheuvel in Tuinen van West is ongegrond verklaard

10 november 2022 – Wij zijn in beroep gegaan tegen de beslissing op ons bezwaar tegen de vergunning van Awakenings. Lees hier het beroepschrift. Veel dank aan alle leden die bijgedragen hebben aan de kosten van het beroep!

30 september 2022 – Ons bezwaar tegen de vergunning van Awakenings is ongegrond verklaard. Er is geen wettelijke geluidsnorm voor lage tonen. Daarom ziet de burgemeester geen mogelijkheden om de woon- en leefomgeving te beschermen tegen de geluidsoverlast. Maar toestingskader nalaten is onrechtmatig.

15 september 2022 – Kno-artsen: ook horeca moet volume terugdraaien om gehoorschade te voorkomen – Dit is de afgelopen tijd regelmatig in de media. In Amsterdam is 100 dB(A bij het podium al sinds 2018 de norm. Het landelijke convenant dat in het artikel genoemd wordt hanteert 103 dB(A). Deskundigen geven aan dat een verschil van 3 dB voor bijna niemand hoorbaar is, dus het verhaal van festivalorganisatoren dat een norm van 100 dB(A) te laag zou zijn is onzin. Dat heeft Amsterdam al in de praktijk bewezen. Het publiek hoort het verschil niet.

Maar 100 dB(A) veroorzaakt nog altijd vergelijkbare gehoorschade. Zelfs bij 95 dB(A) is er voor de regelmatige festivalbezoeker al vrij snel sprake van gehoorschade zoals je kunt lezen op jouwggd.nl. En een verschil van 10 dB is pas hoorbaar voor iedereen. Dus onze samenleving is met een groot probleem opgezadeld. Langzaam afbouwen met ieder jaar een decibel minder kan een oplossing zijn. Maar ook dan blijven oordoppen vereist. Want een dancefestival gaat in de regel 10 uur non stop achter elkaar door. En bij 85 dB(A) is op de werkvloer gehoorbescherming al verplicht.

Wat wij missen in de discussie is dat de norm het geluid middelt over 15 minuten, dus pieken boven de 100 of 103 dB(A) horen daarbij en dat blijft gevaarlijk voor het gehoor. Wees helder zodat iedereen het snapt: alles boven de 100 of 103 dB(A) mag niet. En als daarvoor een nog lagere norm nodig is, dan moet dat maar.

2 september 2022 – Ons artikel over dance-evenementen in Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden. Bijlage bij een brief van Natuurbescherming ZO aan Johan Remkes over de stikstofdepositie die wordt verzoorzaakt door dance-evenementen in NNN-gebieden.

16 augustus 2022 – Ons bezwaar ingediend tegen de verlengde eindtijd van Georgie's Wundergarten en de vergunde geluidswaarden van Landjuweel

15 augustus 2022 – Bewoners in Geuzenveld en Halfweg en omgeving hebben een idioot weekend achter de rug met dank aan de oostenwind waardoor al het festivallawaai uit Amsterdam onze kant opkomt.

Vanuit de woonwagenlocatie aan de Wethouder van Essenweg en Tuinpark Groote Braak krijgen we te horen dat het festivallwaai daar gonst en piekt. In Geuzenveld is de geluidsoverlast het luidst maar de bassen zijn ook hinderlijk hoorbaar in Halfweg. De verkeersstromen vanuit Dance Valley en Dutch Valley geven een extra druk in de omgeving die pas rond 03:00 uur afneemt.

De evenementen van afgelopen weekend in onze omgeving zijn: Loveland aan de Sloterplas, Festival de Varao op de Polderheuvel (met vergunning voor 1500 man en max 75 dB(C) met veel geschreeuw en gekrijs), Landjuweel in Ruigoord (ook max 75 dB(C)), LoFi (buitenruimte aan de Basisweg in Westpoort), Thuishaven (buitenruimte aan de Contactweg in Westpoort), Dance Valley en Dutch Valley. Best wel veel, waarmee de kans op geluidsoverlast extra groot is. Het geheel voelt als een perfect storm.

Ondertussen wordt er op Twitter uitgebreid gediscussieerd over welk geluid afkomstig is van Loveland en van Festival de Verao waarbij uiteraard de verhuurder van de Polderheuvel roept dat het niet waar is en dat alles van Loveland komt. Omwonenden zijn niet gek en horen toch echt wat ze horen. Vlak nadat het stadsdeel aangeeft dat het Sloterparkbad gesloten is vanwege onderhoud staat Twitter vol met foto's van zwemmend Loveland in datzelfde zwembad. Een groeiend aantal bewoners overweegt serieus te verhuizen.

13 augustus 2022 – Zojuist gelezen: artikel van ombudsman Munsih Ramlal waarin hij pleit voor het beschikbaar maken voor bewoners van openbaar realtime resultaten van geluidsmetingen, dus feitelijk waar wij al jaren om vragen voor dance-evenementen. Ook geeft hij aan dat bepaalde festivals zelfs zo luid kunnen zijn, dat vogels niet meer kunnen communiceren. En dat zal zeker gelden voor Spaarnwoude Houtrak, een Natuurnetwerk Nederland (NNN) terrein waar Awakenings en Wooferland plaatsvinden.

1 en 2 augustus 2022 - Gratis festival op de Polderheuvel, een kleinschalig evenement voor 500 bezoekers... het soort evenement waar de Polderheuvel voor bedoeld is! Geen keiharde muziek met luide bassen, geen verkeersinfarcten, gewoon een gezellige, feestelijke middag en avond voor de buurt! Bekijk de flyer. Meer op twitter.com/polderhillpride en Stichting Ondersteboven waar je je ook kunt aanmelden voor de activiteiten.

22 juli 2022- Georgie’s Wundergarten in Ruigoord gaat gewoon door na 23:00 uur. In het nieuwe locatieprofiel (pag.257) staat een harde eindtijd van 23:00 uur waarbij uitzonderingen slechts zijn toegestaan voor optredens met hooguit een kleine zanginstallatie zonder separate basversterking om de overlast in de omgeving zoveel mogelijk te beperken en verlenging van die eindtijd uitgesloten is voor 'dance-events'. Maar dit weekend mocht het dance-evenement desondanks – en duidelijk hoorbaar in de wijde omgeving – doorgaan tot 01:00 uur. En er was duidelijk hoorbaar meer dan een kleine zanginstallatie zonder separate basversterking in gebruik. Meer hierover op onze pagina over Ruigoord.

19 juli 2022 - Hoorzitting over ons bezwaar tegen Awakenings 2022. Lees onze volledige reactie of de korte reactie met uitsluitend de hoofdzaken die wij tijdens de hoorzitting hebben gepresenteerd naar aanleiding van het verweerschrift van de burgemeester en de reactie van de advocaat van Awakenings op ons bezwaar met het aanvullend bezwaar. Wij werden tijdens de zitting bijgestaan door Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Meer hierover op onze pagina over Spaarnwoude Houtrak

14 juli 2022 - Ons bezwaar tegen de vergunning van Komm Schon Alter op de Polderheuvel in Tuinen van West

26 mei 2022 - In het coalitieakkoord van het nieuwe college van Amsterdam staat:

  • 'We heroverwegen de passendheid van festivallocaties zoals de Tuinen van West.' Dat is mooi verwoord. Ondanks dat het niets zegt over welke kant het opgaat. Wij zijn in gesprek met de evenementen-adviseur van de burgemeester over die passendheid. En we zien dat nu terug in het coalitieakoord. Dat is een goed begin.
  • 'Gezien de zware tijd die de Amsterdamse evenementen hebben gehad door corona en de grote vraagstukken met betrekking tot de uitvoering, wordt het invoeren van de huur voor de openbare ruimte, die structureel in de begroting staat, geschrapt.' Positief zou je kunnen zeggen, want huur geeft rechten. Aan de andere kant, openbare ruimte is van ons allemaal. En die gaat nu gratis naar de commerciële evenementenorganisatoren. Is niet meer vrij toegankelijk voor ons. Wij faciliteren de evenementen.
  • De portefeuille Evenementen verhuist van de burgemeester naar de wethouder van Cultuur Touria Meliani. In principe een verbetering, een wethouder moet zich meer verantwoorden en kan door de raad worden weggestuurd, een burgemeester niet. Maar de vergunningverlening valt nog altijd onder de bevoegdheid van de burgemeester. En zij kan dus nog altijd naar eigen inzicht afwijken van het beleid van de wethouder.

25 mei 2022 - Ons bezwaar tegen de vergunning van Music On 2022 op N1

12 mei 2022 - Het tweede aanvullende Wob-besluit voldoet aan ons Wob-verzoek, dus wij trekken ons Wob-bezwaar in. Lees meer over wat het uiteindelijk heeft opgeleverd.

8 mei 2022 - Vanaf vandaag heeft GeenN1 versterking op twitter.com/geen_n1

27 april 2022 - Ons bezwaar tegen de vergunning van Awakenings 2022

19 april 2022 - De documenten van het Wob-besluit op ons Wob-verzoek zijn gepubliceerd en te vinden in het stadsarchief.

18 april 2022 - Op zaterdag en zondag in het paasweekend vond Awakenings plaats in Spaarnwoude Houtrak. Er stond een oostenwind, gunstig voor de dichtstbijzijnde woningen in Halfweg Noord, maar de bassen waren hierdoor te horen tot in Haarlem West, Bloemendaal en Nauerna, net als in 2018 het geval was. Op Twitter was hierover veel commentaar van bewoners. In Halfweg waren 's avonds de bastonen nog altijd luid genoeg om flinke overlast te geven, maar met ongunstige wind kan hetzelfde evenement zomaar dubbel zoveel geluid verzoorzaken.

22 maart 2022 - Onze zienswijze op Komm Schon Alter op 11 juni a.s. op de Polderheuvel in Tuinen van West.

2 maart 2022 - Wij hebben alle lijsttrekkers in Amsterdam benaderd over het plaatsen van robuuste burgerparticipatie op de agenda van de nieuwe coalitie.

28 febuari 2022 - Wij hebben een klacht ingediend bij de gemeente Amsterdam over de wijze waarop wij behandeld worden. Terwijl de stad aangeeft te willen inzetten op burgerparticipatie blijkt daar in de praktijk weinig van terecht te komen.

10 febuari 2022 - Droomzomer is een evenement dat mogelijk in de maanden juli-augustus in Spaarnwoude Houtrak gehouden gaat worden. Spaarnwoude Houtrak is een NNN-gebied. Vanwege de te verwachten gevolgen voor de het park, de bereikbaarheid van Zijkanaal F, de geluidsoverlast, de afsluiting van het park voor bezoekers en de lange duur van het evenement hebben de bewoners een zienswijze gestuurd naar de gemeenteraad in de gemeente Haarlemmermeer.

2 febuari 2022 De bezwaarschriftencommissie heeft ons bezwaar over het Wob-besluit - (zie nieuwsitem van 24/09/21) gegrond verklaard en het Evenementenbureau opdracht gegeven om een nieuwe zoekslag uit te voeren. De documenten die uit die zoekslag zijn voortgekomen worden op dit moment beoordeeld. Wordt dus vervolgd.

24 januari 2022 - Nieuwe voortgangsbrief van Amsterdam over het evenemementenbeleid waarin wordt verwezen naar ons pleidooi voor een robuuste partipatie. Lees ter inspiratie voor de basis waarop die zou kunnen plaatsvinden het artikel van Rob de Wilde over echte participatie.

12 januari 2022 - Groene Revolutie Amsterdam! Bewoners van Amsterdam maken zich grote zorgen om het snelle verdwijnen van het groen. Bomen, parken en de natuur kunnen niet protesteren, mensen wel! Daarom starten zij de Groene Revolutie Amsterdam met een manifestatie op 12 februari 2022 om 13:00 uur. Loop mee van de Dam naar de Stopera. Informeer je groene buurtgroep, buren en andere liefhebbers van het Amsterdamse groen!

16 december 2021 - Ons pleidooi voor meer zeggenschap voor omwonenden over het gebruik van de Polderheuvel en onze inspraak hierover tijdens de vergadering raadscommissie Algemene Zaken van 9 december 2021 en onze brief aan de raad over de besluitvorming voor Tuinen van West.

18 november 2021 - Awakenings dit jaar op 16 en 17 april in Spaarnwoude Houtrak. Het hoofdfestival vindt eind juli 2022 plaats op het terrein van Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Op de oude locatie in Spaarnwoude vindt het extra festival plaats ter ere van de 25ste verjaardag van Awakenings.

16 november 2021 - Ons bezwaar tegen vergunning Dockyard 2021 op N1

2 november 2021 - Ons bezwaar tegen vergunning Elrow Town 2021 op N1

7 oktober 2021 - De gemeente Amsterdam maakt op amsterdam.nl reclame voor ADE en voor Amsterdam als dance-hoofdstad van de wereld: 'Amsterdam is in de loop van decennia uitgegroeid tot een belangrijke uitgaanstad. Dat is bijzonder voor een stad met nog geen miljoen inwoners, tussen giganten als Berlijn en Londen.'

Buitenproportioneel dus. Bovenstaande pagina is verwijderd van de site van Amsterdam maar in de nachtvisie van Amsterdam vindt je deze gedachte wel terug.

6 oktober 2021 - Onze evaluatie over de voortgang van de dialoogtafel over de Polderheuvel in Tuinen van West

25 september 2021 - In Halfweg voert de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) geluidsmetingen uit om het vliegtuiglawaai te registreren. Bijvangst is het festivallawaai op Zijkanaal F van het Elrow Town festival dat op 25 september plaatsvond op N1. Op zijkanaalF.nl vind je meer informatie hierover. Het festivallawaai was ook in Nauerna goed hoorbaar.

24 september 2021 - Ons wob-verzoek van 13 april 2021 met het resultaat van ons Wob-verzoek zoals ontvangen van het college van de gemeente Amsterdam en ons bezwaar op het Wob-besluit

6 september 2021 vond onze eerste ALV plaats bij Tuinpark De Groote Braak dat zich precies tussen N1 en de Polderheuvel in bevindt. De stukken staan op de pagina Downloads en links

2 september 2021 Start dialoogtafel over de Polderheuvel. Een serie bijeenkomsten georganiseerd door het Stedelijk Evenementenbureau waar organisatoren, ondernemers en bewoners aan tafel gaan met het Stedelijk Evenementenbureau. GEEN N1 is ook vertegenwoordigd.

26 augustus 2021 - De burgemeester stelt zich hard op tegenover de woonwagenbewoners naast N1: ze erkent de onduldbare overlast maar lost het op door de bewoners hun woningen te laten ontvluchten tijdens de dance-evenementen.

10 augustus 2021 - Ons bezwaar tegen vergunning Chin Chin Fest 2021 op de Polderheuvel

29 juli 2021 - Na overleg met het Stedelijk Evenementenbureau en de Dienst Juridische Zaken ziet het ernaar uit dat ons Wob-verzoek van 13 april jl. (!) inzake N1 binnenkort alsnog een antwoord krijgt. Het betreft:

25 juli 2021 - Zaterdag 24 juli vond de World Wide Demo voor vrijheid en mensenrechten plaats op de Polderheuvel. In de omliggende woonbuurten ontbraken verkeersregelaars, vuilnisbakken en toiletten en gaf het evenement geluidsoverlast, parkeerproblemen, verkeerschaos en zwerfvuil. Aanwezige politie en handhaving hadden opdracht om niet op te treden tegen wildplassen en -poepen in de woonwijken en het niet naleven van van de 1,5 meter-afstand. Meldpunt 14-020 gaf de indruk niet bekend te zijn met de demonstratie en op het meldpunt van de politie kon men de locatie niet vinden in het systeem. Kortom een groot contrast tussen de verwachting van het stadsbestuur (geen tot weinig overlast - waar was dat op gebaseerd?!) en de ervaring van omwonenden. Bewoners zijn het daarom oneens met de beslissing van de gemeente om de Polderheuvel nu ook voor demonstraties te gebruiken. De route van de demonstratie

14 juli 2021 - De slag om de Polderheuvel, Reinaert de Vos in Nieuw-West.

3 juli 2021 - Oproep van omwonende: maak van de Polderheuvel het Vondelpark van Nieuw-West

1 juli 2021 - Er is ook goed nieuws over de Polderheuvel:

  • Gevelnorm 80 dB(C): de omgevingsdienst adviseert een gevelnorm van 80 dB(C) op de Polderheuvel en de vergunningverlener/stadsdeel Nieuw-West neemt dit advies over. Dus als Chin Chin Fest meer dan 80 dB(C) op de gevel veroorzaakt, dan zal handhaving aangeven dat het geluid naar beneden moet. Als nu ook de ondernemersvereniging dit meeneemt in haar huurovereenkomst, zoals de voorzitter ons in 2019 heeft toegezegd, dan kunnen we deze afvinken van ons lijstje.
  • Meteocorrectie: eerder dit jaar werd al bekend dat er gestopt zou worden met het toestaan van meteocorrectie op de Polderheuvel (met meteocorrectie wordt 3 dB extra gevelbelasting toegestaan bij meewind).

30 juni 2021 - De toekomst van de nacht volgens wethouder Touria Meliani van Amsterdam - een glossy plan voor het uitbreiden van evenementen naar de nacht

30 juni 2021 - Ons handhavingsverzoek ingediend in verband met Chin Chin Fest op zaterdag 3 juli.

29 juni 2021 - De evenementenvergunning van Chin Chin Fest op de Polderheuvel in Tuinen van West is vanmiddag verleend. Het evenement vindt zaterdag al plaats en de onderliggende stukken zijn (nog) niet beschikbaar ter inzage waarmee bewoners simpelweg buiten spel worden gezet. De spoedprocedure bij de rechter die de burgemeester noemt in haar brief 'die ten alle tijde mogelijk moet blijven' is redelijkerwijs niet haalbaar.

25 juni 2021 - Onze brief aan de burgemeester - wat wordt de volgende stap... dat de festivalorganisatoren hun eigen vergunningen moeten uitschrijven?

24 juni 2021 - Politie en GGD/GHOR Amsterdam hebben geen capaciteit voor inzet op evenementen aldus burgemeester van Halsema in haar raadsbrief over de heropening van het festivalseizoen en (meer gedetailleerde) brief over zelfde onderwerp aan de festivalorganisatoren. De festivalorganisatoren worden daarom deze zomer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de openbare orde en veiligheid. En de termijn van de vergunningverlening wordt korter terwijl er meer georganiseerd moet worden (coronacheck, vervangen politie en GGD/GHOR).

9 juni 2021 - Zienswijze indienen inzake Chin Chin Fest

Stadsdeel Nieuw-West heeft de vergunningaanvraag bekendgemaakt van Chin Chin Fest dat op 3 juli a.s. plaatsvindt op de Polderheuvel in Tuinen van West. Het stadsdeelbestuur heeft de burgemeester geadviseerd om op deze locatie geen dance-evenementen te houden. Maar zij heeft anders besloten.

Het stadsdeelbestuur biedt de mogelijkheid voor het indienen van jouw zienswijze. Dus maak hier vooral gebruik van en laat voor 23 juni horen hoe jij hierover denkt. Als je wilt kan je ook onze zienswijze indienen uit jouw naam. Download de PDF of de Word-versie.

3 juni 2021 - Awakenings Festival weer jaar uitgesteld

De gemeente Haarlemmermeer geeft geen toestemming voor Awakenings op 11 en 12 september. Reden is het tekort aan capaciteit van de politie. Zij hebben hun handen al vol aan de evenementen met een vaste plek op de agenda in september, daarbij is er geen extra ruimte mogelijk voor Awakenings. Zie Het Parool.

27 mei 2021 - Onze inspraak bij de raadsvergadering van de gemeente Haarlemmermeer over de nieuwe Nota uitvoeringesbeleid evenementen

19 mei 2021 - Nieuw platform Klankbord voor een maatschappij die geluid meer op waarde schat:

18 mei 2021 - NSG-richtlijn aangepast: muziekspectra nu ook in tertsbanden

15 mei 2021 - Resultaten Fieldlab Evenementen onbruikbaar

4 mei 2021 - Bekendmaking vaststellen nieuwe locatieprofielen 2021. Hierover is in maart gestemd in de raad. Wel is afgesproken om het locatieprofiel van (ondermeer) de Polderheuvel in dit najaar zorgvuldig te bespreken, zowel in de raad als in de stad. Zie hiervoor de raadsbrief van 10 februari. (pag. 3 geel gemarkeerd)

21 april 2021 - Beantwoording van de vragen van Amsterdamse raadsleden over evenemententerrein in Noorderpark. Net als bij de Polderheuvel is het criterium 'geen dance-evenementen' in het nieuwe (concept)locatieprofiel van 2021 geschrapt.

3 maart 2021 - Nieuw collegebesluit om N1 ook de komende tijd te benutten voor (middel-) grote evenementen zolang de locatie niet is uitgegeven voor stedelijke ontwikkeling.

21 februari 2021 - Verslag raadscommissie AZ vergadering 21 februari over het nieuwe evenementenbeleid.

Onze brief aan de raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam in verband met de vergaderingen 18 februari en 21 februari met schriftelijk verslag over het nieuwe evenementenbeleid. Zie ook de raadsbrief en de beantwoording van de gestelde vragen.

28 januari 2021 - Vergadering raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam (klik voor de video op Agendapunt 4 of scroll in de video naar 2:25:05 uur).

Commissieleden van de PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA en SP hebben opmerkingen geplaatst en vragen gesteld die in het belang van bewoners zijn. Hierbij werden N1, Polderheuvel en Ruigoord genoemd.

Burgemeester Halsema gaf aan dat de evenementenesector onder druk staat en het moeilijk heeft in zijn voortbestaan. N1, Polderheuvel en Ruigoord zijn in beeld door de schaarste van geschikte locaties in de openbare ruimte en jongeren die verlangen naar het hervatten festivals. Zij wil daarom op dit moment geen besluiten voor grote wijzigingen nemen.

Het debat wordt voortgezet in de volgende vergadering op 18 februari waarna de gemeenteraad op 11 maart kan besluiten. Je kunt Halsema in de video zien en horen vanaf 3:58:15 uur. Zie ook de drie insprekers over het nieuwe evenementenbeleid op 0:20:50 uur. Of zie het verslag van de vergadering, punt 4 vanaf pag. 12.

27 januari 2021 - Correspondentie, de afgelopen 2 dagen ontvangen en verstuurd:

23 januari 2021 - Onze inspraak voor de vergadering van 28 januari voor de raadscommissie Algemene Zaken.

21 januari 2021 - Het demissionair kabinet kondigt een garantiefonds van minstens 300 miljoen aan voor evenementen vanaf 1 juli.

15 januari 2021 - Op 28 januari worden de nieuwe locatieprofielen van Ruigoord en de Polderheuvel en de plannen voor N1 (pag. 10 laatste alinea) behandeld in de raadscommissie Algemene Zaken. Het betreft agendapunt 4. Je kunt je tot 2 dagen voor de vergadering aanmelden om in te spreken. Informatie van bewoners is essentieel voor raadsleden.

15 januari 2021 - Er zijn 277 zienswijzen (van de 346) ingediend over de Polderheuvel en Ruigoord* Dank aan de omwonenden en tuinparkers in Nieuw West en Halfweg en omgeving die zich hebben laten horen met een zienswijze over de nieuwe locatieprofielen van de Polderheuvel en Ruigoord. Hiermee wordt zichtbaar hoezeer dit leeft bij de bewoners en dat helpt ons enorm met ons werk. * alternatieve link naar het overzicht

Zie een overzicht van de belangrijkste 16 inspraakreacties (let op: 26 MB)

9 januari 2021 - Onze brief aan de raadscommissie Algemene Zaken over de plannen voor N1 en het nieuwe locatieprofiel van de Polderheuvel

30 december 2020 - Zienswijze nieuwe evenementenbeleid Haarlemmermeer ingediend

Onze vereniging heeft een zienswijze ingediend over het concept uitvoeringsbeleid evenementen Haarlemmermeer.

De officiële bekendmaking van 20 november 2020 met de info over het indienen van inspraakreacties/zienswijzen (ook beschikbaar als PDF)

17 december 2020 - Goed en slecht nieuws

Zie de nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen over de Polderheuvel en Ruigoord in Amsterdam. Omwonenden en GEEN N1 hebben successen geboekt maar er zijn ook tegenvallers. Je kunt het lezen in de nota van beantwoording (op pagina 10 en vanaf pagina 23).

Meer over wat dit betekent voor de dance-evenementen op de Polderheuvel en de slaapverstoring in onze woonomgeving vanuit Ruigoord en de tegenvaller van N1.

Dank aan alle bewoners die een zienswijze hebben ingediend - we hebben samen resultaat bereikt voor met name Ruigoord en een beetje voor de Polderheuvel!

26 september 2020 - Bewoners doen verslag:

4 september 2020 - Zienswijze van GEEN N1 over de plannen voor de Polderheuvel en Ruigoord met een recente aanvulling

20 augustus 2020 - Onze flyer over de (concept)locatieprofielen van de Polderheuvel en Ruigoord

27 juli 2020 - De nieuwe locatieprofielen van het evenementenbeleid voor 2021 zijn gepubliceerd.

Onze protesten hebben geholpen (mede) waardoor het N1-terrein geen evenemententerrein is geworden en geen onderdeel uitmaakt van het evenementenbeleid zoals het college in maart 2019 heeft besloten.

10 augustus 2020 - Petitie aan de Tweede Kamer van Stop openlucht-evenementen met versterkte muziek

13 mei 2020 - Onze zienswijze ingediend over ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 (PDF, 1,3 MB) van Amsterdam. Met op 9 oktober 2020 de Nota van beantwoording (zie punt 4.3)

11 mei 2020 - Ook ons bezwaar tegen Chin Chin Fest 2018 op de polderheuvel is nu gegrond verklaard

30 maart 2020 - Ons raadsadres over het schrappen van de restrictie 'geen dance-evenementen' in het locatieprofiel van de Polderheuvel met een nadere toelichting en een overzicht van alle impactvolle dance-evenementen in de openbare ruimte van Amsterdam in 2018 en 2019 waaruit blijkt dat er helemaal geen sprake is van een daling van het aantal evenementen. Er zijn door Amsterdam 13 impactvolle dance-evenementen (met 17 festivaldagen) niet meegenomen. Er is sprake van groei.

Dit is ook de conclusie van het festivaloverzicht 2019 van het landelijke onderzoek van EM Cultuur.

3 maart 2020 - Ons beroep op het besluit op ons bezwaar tegen de vergunning van Chin Chin Fest 2018, is gegrond verklaard. Amsterdam heeft de eiseres ten onrechte niet ontvankelijk verklaard. Zij woont in Halfweg op 1,8 km afstand en kan 75 - 80 dB(C) op haar gevel verwachten tijdens de dancefestivals op de Polderheuvel. Dat is hinder van enige betekenis en maakt haar belanghebbend. Dus Amsterdam moet haar bezwaar behandelen. Dat inmiddels op 11 mei 2020 ook gegrond is verklaard.

12 februari 2020 - Goed nieuws! Motie om locatieprofielen voortaan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad heeft het gehaald!

5 februari 2020 - Verslag informatiebijeenkomst Polderheuvel

30 januari 2020 - Inspraak van GEEN N1 bij de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam

21 januari 2020 - Evaluatie over de uitzonderingen op de locatieprofielen waarin de Polderheuvel schittert door afwezigheid

9 januari 2020 - Derde dag en camping Awakenings gaan niet door vanwege capaciteitstekort bij de politie! Meer over Awakenings

19 december 2019 - De nieuwe plannen van Amsterdam voor 2020 zijn bekend: in 2020 gaat N1 gewoon door en vanaf 2020 worden de onrechtmatige dance-evenementen van de afgelopen 2 jaar op de Polderheuvel, gelegitimeerd. Zo lost Amsterdam de zaken op.

16 en 18 december 2019 - Dance-evenementen in Tuinen van West onrechtmatig vergund! Dit blijkt uit de besluiten op de bezwaren tegen Het Amsterdams Verbond en Komm Schon Alter en Chin Chin Fest (besluit van 27 januari 2020)

2 december 2019 - Manifest van GEEN N1 en geluidsdeskundige Chris Nierop:

'Van muziekfestival naar buurtfestival - voor een leefbare woonomgeving rondom de Polderheuvel'

Een reconstructie en een (toekomst)visie: wat is er wél mogelijk?

2 december 2019 - Bewonersbijeenkomst in Tuinen van West, waar het dagelijks bestuur van Nieuw-West aangaf dat zij streven naar geen dance-evenementen meer na 2020 op de Polderheuvel en waar het Stedelijk Evenementenbureau zich stilhoudt over de plannen om dance-evenementen vanaf 2020 gewoon toe te staan.

december 2019 - Amsterdam besluit dat het eerder genomen collegebesluit gehandhaafd blijft. Helaas wordt er vervolgens door het Stedelijk Evenementenbureau alles aan gedaan om voor 2020... Lees verder

Zie ook het overzicht van het festivalseizoen 2019 van GEEN N1. En dan is er ook nog ons overzicht van de pilotfestivals die in 2018 zijn gehouden in het kader van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein.

Belangrijke uitspraak RvS: Geluidniveau binnen moet onderzocht zijn

Het eindrapport van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als festivaltarrein maakt het allemaal goed duidelijk

Artikel van ing. C.A. Nierop over het Amsterdamse geluidbeleid

Onze aanbevelingen voor de vergunningverlening van dancefestivals in Amsterdam

Onze aanbevelingen voor het Amsterdams geluidbeleid (en alle grootschalige open air techno- en dancefestivals in het land)

Dancefestivals - Waarom zo veel en zo luid? Pamflet van GEEN N1 dat pleit voor nader onderzoek naar de hinder en gezondheidsrisico’s van evenementenlawaai