Eindrapport onderzoek N1 festivalterrein

27 juli 2018

GEEN N1 heeft deelgenomen aan het Joint Fact Finding onderzoek dat Amsterdam heeft uitgevoerd naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein. We zijn in het proces bijgestaan door Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder en Peter Welp van Lager Toontje. Onze deelname aan het onderzoek betekent niet dat wij instemmen met het festivalterrein, integendeel (en daar zijn we ook echt heel duidelijk over), maar het betekent wel dat Amsterdam de slechte start met het N1 festivalterrein goed maakt met dit onderzoek waaraan alle betrokken partijen deelnemen en transparantie, samenwerking en overeenstemming de uitganspunten zijn.

Uiteindelijk zijn we dus gehoord en hebben we op deze manier ervoor kunnen zorgen dat onze aandachtspunten worden meegenomen in het advies over N1 dat naar het college gaat. Als alles volgens plan gaat dan wordt het besluit over N1 in september genomen.

Advies

Voor ons belangrijke adviezen in het onderzoeksrapport (origineel PDF 2,2 MB) (of het onderzoeksrapport met door ons toegevoegde inhoudsopgave (duplicaat PDF 1 MB)) zijn:

 • Terugschalen van het bezoekersaantal van > 50.000 naar max 10.000-15.000 waarbij geparkeerd kan worden op N1. Alleen indien van tevoren vast staat dat parkeren op het transferium naast N1 mogelijk is, is een bezoekersaantal van max 20.000 bezoekers mogelijk. Deze zullen dan over de Westpoortweg naar het festivalterrein geleid moeten worden. Het gebied ten westen van N1 (inclusief de Wethouder van Essenweg langs het gemaal) wordt vrijgesteld van bezoekersstromen.
 • Terugschalen van 16 meerdaagse festivals in het oorspronkelijke plan naar max 12 festivaldagen verspreid over max 5 tot 6 festivals in het festivalseizoen (kwartaal 2 en 3).
 • Het bovengenoemde aantal festivals is voor ons echter nog steeds te hoog en wat het werkelijke aantal festivals is dat van ons gevraagd kan worden zal verder op regionaal niveau onderzocht moeten worden. Het advies is om bij vaststellen van een mogelijk aantal festivals rekening houden met de reeds aanwezige festivals in Tuinen van West, Ruigoord en Spaarnwoude Houtrak. Advies is ook om dit verder met de omliggende gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede/Haarlemmermeer en Zaanstad (waar veel overlast is van de festivals aan de zuidkant van het Noordzeekanaal) of in de MRA te onderzoeken (het aantal van max 8 festivals verdeeld over N1, Tuinen van West, Ruigoord en Spaarnwoude Houtrak is al ter tafel gekomen tijdens het onderzoek, rekening houdend met de reeds aanwezige geluidsdruk zonder evenementen).
 • Gelijktijdigheid van festivals, waarmee het aantal geluidsbelaste weekenden daalt, dient ook met de omliggende gemeenten of in de MRA onderzocht te worden.
 • De westkant van N1 wordt helemaal vrijgesteld van bezoekerstromen. Dit is voor ons een enorm winstpunt en voorkomt overlast van grote stromen festivalbezoekers van N1 voor Halfweg en omgeving.
 • Per evenement vooraf input ophalen bij de belanghebbenden in het gebied en deze goed over het komende programma te informeren. Dit kan Amsterdam faciliteren door een parkregisseur voor N1 aan te stellen. Deze persoon is het aanspreekpunt voor omwonenden en bedrijven.
 • Aandacht voor een correcte wijze van opnemen van MORA-meldingen (op 14-020) van bewoners in de buurgemeente.
 • De spraakverstaanbaarheid bij de woonwagens aan de Wethouder van Essenweg te garanderen. Er is bij de woonwagens binnenshuis een geluidsmeting gedaan die bevestigt wat wij altijd al aangaven, namelijk dat de bouw van woonwagens te veel geluid binnenlaat. Omdat woonwagenbewoners recht op een gelijke behandeling (PDF 5,7 MB) hebben, zal Amsterdam er rekening mee moeten houden dat de richtlijn voor de spraakverstaandbaarheid ook bij hun binnen wordt gehaald. Het Amsterdamse evenementenbeleid hanteert geen norm voor spraakverstaanbaarheid maar het is wel het uitgangspunt van het beleid (video 41 MB) dat dit gegarandeerd moet zijn.
 • Advies om af te zien van de omstreden meteocorrectie bij de woonwagens. Met meteocorrectie wordt er bij meewind een uitzondering gemaakt die 3 dB(C) meer gevelbelasting toestaat dan wat je volgens onderzoek van bewoners kunt vragen. In het onderzoek was overeenstemming tussen de geluidsdeskundigen dat meteocorrectie bij de woonwagens niet haalbaar is vanweg het hoge geluidsniveau binnenshuis. Elke toename boven de 85 dB(C) vergert de al ontoelaatbaar aanwezige ernstige hinder.
 • Vergunningverlening en handhaving dienen verbeterd te worden. Vergunningen dienen bijtijds verleend te worden, inhoudelijk compleet te zijn en te kloppen met het evenementenbeleid en het locatieprofiel. Handhaving dient goed ingevoerd te zijn in het onderwerp sjoemeldecibellen. Als N1 doorgaat levert dit extra werk op voor de ondersteunende en adviserende diensten. Hier zal dus meer capaciteit voor aangetrokken moeten worden.

Aanvullingen

Er zijn inmiddels twee aanvullingen op het Meetwaardenonderzoek Geluid van de Omgevingsdienst. Het eerste betreft een erratum/addendum bij het rapport waarin het advies wordt gegeven om daar waar de dichtstbijzijnde woningen verder weg liggen (zoals aan de noord-, oost- en zuidkant van N1 het geval is) de max geluidsnorm uit het evenementenbeleid op 250 meter te leggen. Hiermee wordt onnodige geluidsoverlast voor verder weg gelegen woningen beperkt. Aan de westkant van N1 liggen de dichtstbijzijnde woningen al op die afstand en is een dergelijke aanvullende maatregel dus niet nodig.

De tweede aanvulling betreft een aanvulling op het eerste addendum met het doel enkele nuances aan te brengen waarmee het volgende benadrukt wordt:

 • De in het eerste aanhangsel genoemde 450 meter grens is uitsluitend bestemd voor single-stage-festivals vergelijkbaar met The Flying Dutch of voor festivals met een duidelijk hoofdpodium waardoor er op vergelijkbare wijze ook vooral geluid naar één richting uitstraalt. Advies: per festival op basis van een deskundige bestudering van de aangevraagde opstelling en het akoestisch plan al dan niet besluiten tot een max norm op 250 of 450 meter in oostelijke richting. Uitgangspunt is niet meer geluid in de omgeving veroorzaken dan voor het houden van een festival nodig is. Een festival met meerdere podia straalt rondom overal ongeveer een gelijke hoeveelheid geluid uit en kan op N1 plaatsvinden met de max norm van 85 dB(C) op 250 meter.
 • De uitgevoerde metingen van het binnengeluid in de woonwagens tijdens de festivals, zijn een eerste indicatie dat 'een relatief hoog geluidsniveau in betreffende woning zal doordringen'. Dit betekent volgens de NSG dat de spraakverstaanbaarheid binnen bij de woonwagens naast N1 niet gehaald kan worden. Verder onderzoek kan hierover de nodige duidelijkheid geven. Belangrijk om helder te hebben alvorens te besluiten of N1 een festivalterrein wordt. Zoals eerder hierboven al genoemd: spraakverstaanbaarheid binnenshuis is uitgangspunt van het beleid (video 41 MB)

Natuur

N1 is omringd door drie NNN-gebieden. Er worden (zoals op zoveel plekken) festivals gehouden in de broedperiode. Bij ons dan niet in de genoemde natuurgebieden zelf, maar wel daar vlakbij, denk aan het aangrenzende Geuzenbos. Als wij bewoners geluidsoverlast hebben dan geldt dat ook voor de dieren. Denken wij. Hier is discussie over en Amsterdam onderzoekt momenteel of festivals op termijn werkelijk resulteren in minder (diversiteit van) dieren in de omgeving van festivals. De uitslag hiervan zal nog wel een aantal jaren met festivalleed duren.

Maatschappelijk belang

Het maatschappelijk belang waar Amsterdam vanuit gaat en waarmee een legitimatie wordt verondersteld voor het houden van grootschalige dancefestivals in onze woon- en leefomgeving, viel nadrukkelijk (en helaas) niet onder het onderzoek. Met de gedachtengang dat het aantal festivals niet kan worden verminderd omdat dit mensen die graag festivals bezoeken zou benadelen, wordt het belang van omwonenden  voor een gezond woon- en leefklimaat genegeerd.

Meer in het onderzoeksrapport (PDF 2,2 MB) (of het onderzoeksrapport met door ons toegevoegde inhoudsopgave (duplicaat PDF 1 MB)) en de bijlagen (ZIP 50 MB)