Onze visie 2022

Inhoudsopgave

Wij zijn niet tegen evenementen maar tegen teveel overlast. Wij vinden dat de overheid (grondig!) moet onderzoeken hoe groot het maatschappelijk draagvlak voor dance-evenementen werkelijk is. Daarnaast is echte burgerparticipatie nodig als het gaat om het inrichten van een evenementenlocatie. De uitkomst zal door het polderen betekenen dat alle partijen gaan inleveren, en dat geldt dus ook voor ons. Maar dan is er wel een traject afgelegd waar wij ons bij neer kunnen leggen.

Overlast

Geen N1 bestaat uit een grote groep bewoners die overlast hebben van grootschalige dance-evenementen in Amsterdam Nieuw West en Spaarnwoude Houtrak. Dat betreft geluidsoverlast waardoor mensen zich gedwongen voelen om hun huis te ontvluchten. Omwonenden voelen zich ziek en ellendig, kunnen er niet meer tegen, voor de zoveelste keer die zomer weer die bassen.

Het gaat ook om overlast van de bezoekers van de evenementen. Er ontstaan verkeersinfarcten in de woonomgeving, mensen kunnen niet meer weg van huis of terug naar huis, er is veel getoeter en geschreeuw voor de deur, overlast van wildplassen, poepen in de tuinen, zwerfafval in de tuinen, het is voorgekomen dat een bewoner een slapende festivalbezoeker in de tuin vond, en de laatste pillen worden nog even snel op de stoep voor je huis geconsumeerd.

Afsluiten parken

Parken, onderdeel van de openbare ruimte, worden wekenlang afgesloten en zijn dus niet meer toegankelijk voor bewoners, die voor een dicht hek komen te staan. De parken zijn na afloop uitgewoond door de dance-evenementen. Bewoners van Osdorp/Sloten konden in de zomervakantie tijdens de hittegolf niet terecht in het Sloterparkbad vanwege Loveland Festival, het zwembad was gereserveerd voor de festivalgangers. De kinderbadjes op het Westergasterrein worden in hartje zomer leeggepompt voor Milkshake. Dit is de mentaliteit en de realiteit.

Dance-evenementen

Dance-evenementen beginnen in de regel rond 12:00 uur en gaan door tot 11 uur ‘s avonds. Maar in Ruigoord mogen ze na 23:00 uur nog door en dat geeft bij ongunstige wind slaapverstoring. De burgemeester geeft aan dat slaapverstoring uiteraard niet mag, maar de overlast blijft.

Bij dance-evenementen horen omwonenden zonder pauze, langdurig, een kakofonie van dance-muziek met vooral veel boem boem. Deskundigen leggen het verband met gevaar, aardbevingen en dat het ritme van de bassen in strijd is met wat ons lichaam verwacht en dat dit stress geeft, je uitput. Maar daar schenkt de overheid geen aandacht aan. Integendeel, er wordt opgemerkt dat de overlast voor omwonenden beperkt is en slechts gedurende een beperkt aantal dagen.

Binnen zitten met ramen en deuren dicht is niet meer van deze tijd

In Halfweg en omgeving worden maar liefst 21 festivaldagen in de open lucht toegestaan waar wij geluidsoverlast van kunnen hebben. Dat is een flink deel van de 25 weekenden in het festivalseizoen dat loopt van mei tot november. Wij worden geacht binnen te zitten met de ramen en deuren dicht want dat is voor de overheid de norm. Denk je eens in wat dat betekent tijdens een hittegolf zoals we achter de rug hebben. Met ongunstige wind horen we zelfs de bassen van de dance-clubs in het Westelijk Havengebied en één keer zelfs een heel weekend keer van Het Twiske. Dat komt er dan nog eens als bonus bovenop.

Onderzoek

De overheid geeft aan dat dance-evenementen belangrijk zijn voor jongeren, die willen dansen, moeten kunnen dansen want anders gaat het niet goed. Terwijl het afgelopen jaar juist bewoners in de leeftijd van 25-45 (een belangrijke doelgroep voor dance-evenementen) de stad verlaten. Dus klopt dit uitgangspunt nog wel als je kijkt naar de bevolkingssamenstelling van de stad? Ook dat zou onderzocht moeten worden.

Amsterdam slaat zichzelf op de borst dat hier een veel groter aantal gelegenheden is voor dance dan in Berlijn en Londen, terwijl ze daar een veelvoud aan inwoners hebben ten opzichte van Amsterdam. Wij vinden het buitenproportioneel en niet iets om trots op te zijn, het is gewoon slecht beleid. En ook vaag, want er is nooit grondig onderzocht in Amsterdam hoeveel bewoners naar dance-evenementen gaan en hoeveel bewoners er vooral overlast van ervaren. Dus klopt de huidige keuze wel? Dit vraagt om een degelijk onderzoek onder de bewoners van heel Amsterdam maar ook geconcentreerd in de woon- en leefomgeving van bijvoorbeeld de Polderheuvel in Tuinen van West.

En welke invloed hebben de dance-evenementen met het drugsgebruik dat daarbij hoort, op de groei en de invloed van de onderwereld? De effecten van grootschalig collectief gebruik van harddrugs op een terrein waar 40.000 mensen samengepakt zijn onvoorspelbaar en kunnen een gevaar voor de veiligheid zijn.

Tijd voor goed leiderschap

Wij snakken naar goed leiderschap. Meer visie en sturing van het bestuur, minder overlaten aan juristen en de markt. Nu laat het bestuur het beleid vaak bepalen via de rechter. En de wet- en regelgeving loopt als het gaat om overlast van evenementen, achter de feiten aan.

Er is geen landelijke geluidsnorm voor evenementen dus het lokale bestuur moet beoordelen wat er wel en niet kan. Amsterdam heeft zelf beleid ontwikkeld, maar de gemeente Haarlemmermeer geeft de indruk de noodzaak (en zelfs de mogelijkheid) hiervan niet te zien. Met als gevolg dat in Recreatieschap Spaarnwoude – waar veel grootschalige evenementen plaatsvinden – geen enkele beperking geldt op het geluid van laag frequente tonen, de bassen dus.

De burgemeester van Amsterdam neemt haar besluit over het evenementenbeleid op basis van onduidelijke informatie over een vermeende daling van het aantal evenementen in 2019. Zij checkt nog vlak voor het debat via de chat bij haar adviseur over hoeveel evenementen er per jaar plaatsvinden, of dat er 8 zijn. Zij lijkt dus geen idee te hebben. Moet kunnen, ze heeft meer dossiers. Haar adviseur noemt wat aantallen evenementdagen maar veel duidelijker wordt het daar niet van. Wij geven aan dat er slechts sprake is van een fluctuatie van 38 naar 37 evenementen in 2019. Met daarnaast een stijging van het aantal evenementdagen en bezoekers. Maar onze bijdrage wordt terzijde gelegd. Gevolg is dat N1 en de Polderheuvel ingezet worden om de vermeende daling te stoppen en de sector te redden.

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer verklaart dat het toetsingskader ontbreekt en dat zij daardoor niets kan doen aan de onbegrensde hoeveelheid lage bastonen. Alsof dance-evenementen ons gewoon overkomen. Alsof zij daar niets aan kan doen. Zoals zelf beleid maken.

De discussie over gehoorschade door te harde muziek neemt steeds meer toe. Op een enkeling na is iedereen het erover eens dat gehoorschade een maatschappelijk probleem is en een gevaar is voor de volksgezondheid. Er wordt gesteggeld over een landelijke geluidsnorm, verankerd in de wet. Want die is er nog niet. Maar het verschil tussen 100 of 103 dB(A) zal de oplossing niet brengen, het blijft te hard.

Het is tijd voor leiderschap.

Meer capaciteit of minder evenementen

Ondanks tekort aan tijd en capaciteit blijft de overheid grootschalige evenementen de ruimte geven. Bewoners zijn hiervan de dupe. Er is tekort aan tijd en capaciteit bij de vergunningverlening en bij de ondersteunende diensten zoals politie en brandweer en ook bij de Omgevingsdienst. Vergunningen in Nieuw West worden dit jaar voor het eerst na afloop van het evenement verstrekt.

Tijdgebrek is er ook bij de Amsterdamse gemeenteraad, want daar worden vaag opgestelde locatieprofielen (Polderheuvel, Ruigoord) goedgekeurd. Zij schuiven daarmee het probleem door naar de rechter, om daar te bepalen wat nou eigenlijk de bedoeling is.

Als er gebrek is aan tijd en capaciteit, vergun dan minder evenementen. Dan zijn bezoekers van evenementen weliswaar de dupe, nu zijn dat vooral omwonenden.

Meer daadkracht

Wij hebben in Amsterdam te maken met een college dat aangeeft dat slaapverstoring uitgesloten is maar vervolgens net zo makkelijk het beleid aanneemt dat gewoon (net zoals voorheen) een nachtprogramma met geluidsoverlast mogelijk maakt.

Er worden bewoners dingen toegezegd maar daarvan is nog nooit iets uitgevoerd: wij hebben hier woonwagens en woonarken die vlak naast een evenemententerrein staan, de burgemeester geeft aan daar de geluidswaarden binnenshuis te gaan onderzoeken, maar daar is nog nauwelijks iets aan gedaan. Cumulatief evenementenlawaai zou onderzocht worden: is niet gebeurd. De mogelijkheden van de online real time openbare meetresultaten (al jaren praktijk bij ondermeer de Groene Ster in Leeuwarden) zouden onderzocht worden, we wachten nog steeds. Bewoners moeten nu nog steeds gissen bij geluidsoverlast hoe hard het werkelijk is, terwijl het een kleine moeite is om dit te realiseren.

De dialoogtafel met omwonenden over het nieuwe beleid mocht uiteindelijk slechts gaan over de preventieve verkeersmaatregelen in de buurt en niet over de omstreden dance-evenementen zoals de verwachting was. Wij worden door de burgemeester in de hoek gezet omdat de N1-locatie in Westpoort wel degelijk veilig zou zijn maar luisteren naar wat wij nou werkelijk aangeven over de onveiligheid is nog niet gebeurd. Bovendien, N1 zou eerst na 2019 stoppen als evenementenlocatie en daarna nogmaals na 2020, maar wordt nog steeds gebruikt.

Kortom, meer daadkracht is meer dan welkom.

Natuurnetwerk Nederland

In Spaarnwoude Houtrak vindt Awakenings plaats in een Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied. Maar dat NNN-gebied is door het gemeentebestuur niet verankerd in het bestemmingsplan. Dus kunnen de evenementen gewoon plaatsvinden, want er staat immers nergens dat het niet mag. En anders komen de juristen van de organisator wel om uit te leggen aan het gemeentebestuur hoe het zit.

Geluid en licht

Er wordt in Spaarnwoude Houtrak vergund dat er geen geluid richting het groen uitgestoten mag worden. Ook geen licht op het struweel. Maar het festival stáát midden in dat groen en struweel, dus dat is een onmogelijke eis. Dit geeft wel heel duidelijk aan dat wat hier gebeurt niet goed is voor de dieren. Maar heeft verder geen enkel gevolg voor de evenementen.

Ook worden eventuele broedplaatsen voor vogels vroeg in het voorjaar preventief verwijderd. Het natuurbureau dat alles grondig heeft onderzocht schaamt zich niet om dit op te nemen in hun rapport.

Het gewicht van het festival zorgt dat de bodem inklinkt, en dat is niet fijn voor de wormen en daarmee ook slecht voor de vogels. Maar dit wordt nergens genoemd.

Stikstof en fijnstof

De grootste vervuilers van evenementen zijn de stroomvoorzieningen, de verkeersbewegingen en de aan- en afvoer van materialen bij een evenement. Dit zorgt voor (veel) stikstof- en fijnstofuitstoot. En bij Awakenings is een grote hoeveelheid intimiderende voertuigen nodig om de tenten op te bouwen.

Terwijl stikstof en fijnstof toch wel een aardig actueel onderwerp is, zien wij dit in de natuurtoetsen bij de vergunningen nergens terug. Deskundigen geven aan dat de praktijk inmiddels leert dat er sneller sprake is van nadelige effecten op natuurgebieden dan men denkt. Ook recreatieve activiteiten zoals een kleinschalig festival of ander evenement kunnen schadelijk zijn voor een nabijgelegen beschermd natuurgebied. Laat staan de grootschalige evenementen zoals Awakenings midden in Spaarnwoude Houtrak en Open Air in het Gaasperpark, beide NNN-gebieden.

Oplossingen

De burgemeesters geven altijd aan dat drie keer per jaar een luiddruchig evenement moet kunnen. Maar dat aantal dateert uit de tijd voor de luidruchtige dance-evenementen en wordt nu nog altijd gehanteerd. Wij denken dat drie keer per jaar een luiddruchtig evenement, niet te dicht op elkaar – wat betreft tijd maar ook wat betreft locatie – zou moeten kunnen onder bepaalde voorwaarden.

Amsterdam hanteert een gevelnorm voor de bassen (van 85 dB(C)) en die norm zou voor de gemeente Haarlemmermeer al een hele verbetering zijn. Maar ook die norm kan onvoldoende bescherming bieden. Denk aan woningen met een lage geluidsisolatiewaarde. Of een evenement dat tot het gaatje gaat. Want de overlast van dance-evenementen laat zich niet meten in uitsluitend het aantal decibel.

Dance-evenementen onderscheiden zich met elektronische muziek met duidelijk aanwezige, sterk overheersende lage bastonen, langdurig en continu, vaak met meerdere podia waardoor er een kakofonie van geluid ontstaat. Hoe hoger het bezoekersaantal hoe groter de geluidsoverlast. Er is dan technisch minder mogelijk om de overlast van bassen te dempen. Een norm is bovendien om excessen te voorkomen maar helpt niet voor een leefbare samenleving.

Wees creatief

Betrek dit alles bij het beleid en zorg dat daar waar nodig de bewoners gecompenseerd worden door de organisatoren, zodat ze kunnen vluchten. En lever maatwerk voor mensen die niet zomaar weg kunnen. Kwestie van op de begroting zetten. Vraag is ook of het echt zo hard moet. In Ruigoord vindt een dance-evenement plaats met een veel lagere geluidsnorm (75 dB(C) en met minder aanwezige bastonen). Dus het kan. Het geeft nog altijd lelijke geluidsoverlast maar minder dwingend en ziekmakend.

Maak onderscheid voor open air evenementen met een lagere geluidsnorm en minder bassen, en in een binnenruimte met de huidige norm van Amsterdam. Het getuigt van gebrek aan creativiteit als de sector er niet in slaagt om met dit soort beperkingen evenementen te organiseren. In Ruigoord is het gelukt. Weliswaar met nog wat schoonheidsfoutjes maar het begin is er. Er is ook een verantwoording van de overheid voor de volksgezondheid. We creëren een generatie die later serieuze oorproblemen krijgt.

Wees coöperatief

Stel je als stads/gemeentebestuur wat coöperatiever op richting bewoners, stop met de stigmatisering van bewoners, met olie op het vuur gooien door te roepen dat het debat gepolariseerd is maar doe er wat aan. Neem bewoners serieus. Overlast van maatschappelijk gedragen evenementen zoals koningsdag of bevrijdingsdag zullen bewoners ook beter verdragen dan commerciële evenementen die de parken inpikken.

Zoek een ander verdienmodel dan over de ruggen van bewoners en hun woon- en leefomgeving, waardoor zij zich gedwongen voelen om te verhuizen. Stop met het afsluiten van de openbare parken terwijl iedereen snakt naar de koelte van het groen en de kinderbadjes en die na afloop van het evenement er voor de rest van het seizoen verslagen uitzien. Lees de eigen groenvisie er nog maar eens op na, over hoe belangrijk de parken zijn voor bewoners en dieren.

Stop met de roofbouw

Ontwikkel alternatieven in plaats van je als stads/gemeentebestuur erbij neer te leggen dat dit het is. Als die evenementen zo van belang zijn, vereis dan meer investering van de organisatoren en laat ze creatief zijn. Veel evenementen zijn in handen van buitenlandse multinationals met aandeelhouders zoals LiveStyle en Superstruct Entertainment. De festivals zijn ondergebracht in financiële constructies en zijn samen met onze parken en natuurgebieden de assets van de moderne multinationals. Zij huren onze openbare ruimte naar hun maatstaf voor een appel en een ei. Wat er gebeurt is roofbouw en gebrek aan daadkracht van de overheid. Waar de burger nog aan mee moet betalen ook, want beneden de streep rest een behoorlijk bedrag dat met gemeenschapsgeld wordt betaald.

Echte burgerparticipatie

Organiseer als gemeente een echte burgerparticipatie over het evenementenbeleid en de evenementenlocaties, zodat bewoners vanaf het begin van de beleidsvorming betrokken zijn. Met een burgerberaad kan een constante burgerparticipatie over de evenementen georganiseerd worden. Wij zelf nemen de benen bij de meest overlast gevende evenementen, maar keer op keer gedwongen worden om je huis te ontvluchten is niet de oplossing. Denk ook aan mensen die niet weg kunnen, ouderen of mensen die ziek zijn. Dat is de hel.