Ons festivalseizoen in 2019

Hoorzitting eindtijd festivals Ruigoord

De hoorzitting inzake ons bezwaar tegen de eindtijd van Solstice en Georgie's Wundergarten op Ruigoord, vond woensdag 9 oktober plaats. Wij zijn akkoord gegaan met uitstel van het besluit tot 19 november.

Hoorzitting Het Amsterdams Verbond

Woensdag 10 juli vond de hoorzitting plaats op ons bezwaar tegen de vergunning van Het Amsterdams Verbond op de Polderheuvel in Tuinen van West in het stadsdeelkantoor Nieuw-West. We hebben ons verhaal kunnen doen en wachten nu op het besluit van de burgemeester, dat inmiddels al flink over tijd is. Wij hebben de burgemeester in gebreke gesteld.

Chin Chin Fest en Georgie's Wundergarten

Het weekend van 6 en 7 juli heeft Halfweg-Noord aan de ene kant Georgie's Wundergarten in Ruigoorden aan de andere kant Chin Chin Fest in Tuinen van West, beide 2-daagse festivals en op ca. 2 km afstand. Voor meldingen van overlast kan je bellen met 14020, ook nog na het festival. Zie ook De zin van overlast melden. In Halfweg hadden we vooral last van het geluid van Ruigoord. Dat - geheel tegen het eigen beleid van Amsterdam in - was vergund tot 01:00 uur.

Awakenings

Zaterdag 29 en zondag 30 juni vond in Spaarnwoude Houtrak het Awakenings festival plaats. De live meetgegevens van het geluid konden online gevolgd worden. Daar waren live de middentonen in dB(A) en de lage tonen, de bassen dus, in dB(C). De gemeente Haarelmmermeer heeft helaas alleen een geluidsnorm voor festivallawaai in dB(A). De zwaarte van de bassen wordt dus niet aan banden gelegd. GEEN N1 zet zich ervoor in dat dit in de toekomst wel gebeurt.

Hoe groter het verschil is tussen de dB(A)- en dB(C)-waardes, hoe meer bassen Awakenings produceert en minder 'muziek'. En bassen reiken ver, doven nauwelijks uit op (grote) afstand van de bron, terwijl middentonen als vrij dicht op de bron niet meer hoorbaar zijn.

(terug naar boven)

Music On

Op 11 en 12 mei vond op N1 Music On plaats. Uitgangspunt van het beleid is niet meer geluid toestaan dan nodig is. Voor de Wethouder van Essenweg 2-3 was berekend dat 81 dB(C) voldoende zou zijn, en dat is dan ook - geheel volgens het beleid - vergund. Desondanks is deze norm langdurig en ruim overschreden: de 86 dB(C) is regelmatig aangetikt. En concludeert het verslag over het geluid tijdens het festival, dat er keurig aan de normstelling van 85 dB(C) is voldaan. En dit staat dan in het verslag naast de vermelding dat er op diezelfde locatie niet meer dan 81 dB(C) is toegestaan. Het een sluit het ander niet uit, maar hier geeft het wel te denken. En dat wordt bevestigd door het volgende:

Op zaterdag vanaf 19:00 uur en zondag vanaf 18:00 uur is er toestemming verleend voor 3 dB meteocorrectie op de Wethouder van Essenweg 2-3. Echter, in plaats van deze extra toegestane decibellen op te tellen bij de 81 dB(C) die daar was vergund, is dit opgeteld bij de standaardnorm van 85 dB(C). Met als gevolg dat er niet 3 dB meer geluid bij kwam, maar liefst 7 dB. Dat is simpel gesteld 2 keer zoveel geluid.

's Middags was er nog geen meteocorrectie verleend, en gold dus de 81 dB(C)-norm. Echter, de geluidsgrafieken laten zien dat het geluid zich vooral afspeelde tussen de 81 en 85 dB(C). De norm van 81 dB(C) is beide dagen niet gehandhaafd.

Het ziet ernaar uit dat handhaving/de omgevingsdienst slechts controleert op de standaard gevelnorm van 85 dB(C) en dat de waardes zoals deze in de vergunning zijn opgenomen voor de dichtstbijzijnde woningen, en waarvan expliciet wordt aangegeven dat het daar gemeten geluid niet meer mag bedragen, niet worden meegenomen.

En dit is een slechte zaak voor de omgeving van het festival. Als de norm dichtbij het festival zomaar 4 (of zelfs 7) dB hoger wordt gelegd dan nodig is, dan heeft de wijde omgeving veel meer lawaai dan nodig is.

En wij vragen ons oprecht af waar Amsterdam mee bezig is, hoe is het mogelijk dat het beleid op zoveel manieren wordt genegeerd?

(terug naar boven)

Komm Schon Alter en Solstice

Op 21 juni j.l. vond in Ruigoord het Solsticefestival plaats dat slechts 2 dagen eerder is vergund. De volgende dag, op 22 juni, vond op de Polderheuvel in Tuinen van West het Komm Schon Alter festival plaats dat 2 weken daarvoor is vergund.

Ingediende zienswijzen worden slechts gedeeltelijk of gebrekkig meegenomen bij de vergunningverlening en doordat de vergunningen zo kort op het festival worden verleend, is enige invloed van een ingediend bezwaar op het plaatsvinden van het festival (of de festivals hierna volgen) uitgesloten en is de gang naar de voorzieningenrechter het enige middel dat nog rest.

Op 19 juni vond de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening plaats, aangespannen door een omwonende in verband met het Komm Schon Alter festival. Het verzoek is afgewezen op grond van de discretionaire bevoegdheid van de burgemeester waarbij haar een ruime mate van beleidsruimte toekomt.

Deze ruime mate van beleidsruimte leidt tot creatief puzzelen van het stadsdeel samen met de festivalorganisatoren waardoor dance-evenementenen zoals Komm Schon Alter (en Het Amsterdams Verbond en Chin Chin Fest) naar hun mening kunnen plaatsvinden terwijl deze in het locatieprofiel van de Polderheuvel expliciet zijn uitgesloten, en leidt tot een eindtijd van 01:00 uur die wordt vergund voor het Solstice festival terwijl er expliciet in het beleid staat dat deze is uitgesloten voor festivals zoals Solstice.

Kortom bewoners worden buiten spel gezet en zijn machteloos door deze wijze van democratische besluitvorming. Maar het gaat verder:

De voorzieningenrechter geeft in haar uitspraak inzake Komm Schon Alter, het advies om de termen ‘langdurig’ en ‘ondergeschikt in tijdsduur' in het locatieprofiel van de Polderheuvel duidelijk te omschrijven: 'Ondanks de beleidsruimte die burgemeester toekomt, zou het naar het oordeel van de voorzieningenrechter wenselijk zijn als duidelijkheid over dit punt wordt verschaft met het oog op toekomstige evenementen eventuele procedures op de betreffende locatie, temeer gelet op het doel van een locatieprofiel.'

Inzake de eindtijd van het Solstice festival is deze in het beleid reeds glashelder omschreven met 'Evenementen met een dance-achtig muziekprofiel worden op voorhand uitgesloten van de ruimere eindtijd vanwege de continue aard en de mate van de belasting.’ En desondanks wordt hiervan afgeweken in de vergunning.

Als de discretionaire bevoegdheid van de burgemeester zo ver gaat dat zelfs met een aan duidelijkheid niets te wensen beschrijving in het beleid hier nog steeds van kan worden afgeweken (structureel en zonder enige uitleg of motivatie), dan heeft het (terechte) advies van de voorzieningenrechter uiteindelijk geen enkel nut en worden omwonenden ook hier met een kluitje in het riet gestuurd.

(terug naar boven)

Verzoek voorlopige voorziening Komm Schon Alter in Tuinen van West

Woensdag 19 juni om 15:00 uur boog de voorzieningenrechter van de Rechtbank van Amsterdam aan de Parnassusweg (hoofdingang toren G, Fred. Roeskestraat) zich over een verzoek voor een voorlopige voorziening inzake het Komm Schon Alter festival dat zaterdag 22 juni plaatsvindt op de Polderheuvel in Tuinen van West. Insteek is om voor dit festival een lagere gevelnorm voor de omliggende woningen te vereisen, omdat de verleende vergunning in strijd is met de criteria voor festivals op de Polderheuvel, zoals staat beschreven in het locatieprofiel. Omwonenden krijgen hierdoor meer geluidsoverlast dan het beleid toestaat. Een lagere gevelnorm voorschrijven voor dit festival is de meest simpele manier om deze extra geluidsoverlast voor de omwonenden te verzachten. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat het stadsdeel vergunningen gaat opstellen die wel overeenkomen met het locatieprofiel. Voor dit festival is dat geen optie meer omdat de tijd te kort is: de vergunning is pas 2 weken voor het plaatsvinden van het festival verleend. Het verzoek dat er nu ligt is dus een pleister op de wonde. Het verzoek om een voorlopige voorziening is aangespannen door een bewoner met steun van lagertoontje.nl en GEEN N1.

(terug naar boven)

Behandeling beroep uitgesteld

De behandeling van ons beroep inzake de vergunning van Chin Chin Fest 2018 is is inmiddels twee keer uitgesteld. De zaak is eerst verhuisd naar de meervoudige rechtskamer want heeft vele kanten. Het beroep zelf richt zich uitsluitend op onze belanghebbendheid, ons inhoudelijke bezwaar wordt hierin niet behandeld. Maar het gedrag van geluid hoort wel bij het bepalen van de kring van belanghebbenden en maakt dit complex. Wij zijn blij dat dit serieus wordt genomen en dat zich hier drie rechters over gaan buigen. In Amsterdam zijn de laatste tijd veel klachten over festivallawaai ingediend van bewoners die nou niet bepaald de direct omwonenden waren zoals de organisator en de gemeente dit in beeld hadden. Zou goed zijn als Amsterdam begint om rekening te houden met geluidsoverlast van festivallawaai en de daarbij horende dreunende bassen op iets grotere afstand dan bij de directe buren.

Het uitstel is natuurlijk wel een tegenvaller. Want ondertussen blijven we niet belanghebbend verklaard. En dit gaat zo nog langer duren. We krijgen op korte termijn een nieuwe datum, mogelijk eind januari 2020.

Ons beroep inzake de vergunning voor Chin Chin Fest

Geen N1 heeft een bezwaar ingediend tegen de verleende vergunning voor Chin Chin Fest in de Tuinen van West. Het stadsdeel heeft het bezwaar niet ontvankelijk verklaard omdat de verenigingen die deelnemen aan GEEN N1 niet belanghebbend zouden zijn. En datzelfde zou ook gelden voor het N1-terrein en Ruigoord. GEEN N1 is hiertegen in beroep gegaan. Doel is dat wij in de toekomst niet meer als niet belanghebbend afgeserveerd zullen worden door het stadsdeel in juridische trajecten (in de praktijk zijn we wel degelijk in gesprek) en dat ons bezwaar tegen de vergunningverlening inhoudelijk behandeld wordt om herhaling van de door ons genoemde feiten in de toekomst te voorkomen.

(terug naar boven)

Vergunning Het Amsterdams Verbond alsnog verleend

Stadsdeel Nieuw-West heeft begin april, 4 weken voordat het festival plaats zou vinden, de vergunning voor Het Amsterdams Verbond op de Polderheuvel in Tuinen van West, geweigerd. Op last van de burgemeester zijn de beide partijen rond de tafel gaan zitten en is de vergunning inmiddels alsnog verleend. De reden van de weigering was dat het festival niet in het locatieprofiel van de Polderheuvel past. In onze zienswijze geven wij ook aan dat het een dancefestival betreft en deze zijn expliciet uitgesloten in het locatieprofiel van de Polderheuvel. Maar ook dat de referentiemeetpunten in het geluidsplan berekende geluidswaarden hebben met een overschrijding van de norm van maar liefst 6 dB. Bovendien is er een overschrijding van het advies van de omgevingsdienst met maar liefst 8 dB. Kortom, het festival past inderdaad niet op deze locatie. Vorig jaar was er in Halfweg veel geluidsoverlast van dit festival. Aanvankelijk dus fijn dat we daar dit jaar van waren verlost. Maar helaas gaat het festival alsnog door. Met een aangepast programma waardoor dancemuziek een ondergeschikte rol zou krijgen. Maar er zijn geen acts geschrapt. Wij weten het zeker, dit wordt niet de ondergeschikte rol zoals ons eerder door Ronald Mauer - destijds verantwoordelijk voor het locatieprofiel - werd aangegeven: alleen de laatste 2 uur van een festival even vlammen met dancemuziek. Op zijn gunstigst wordt het 49% dancemuziek. Maar we vrezen dat het (veel) meer wordt. Dat krijg je als het locatieprofiel nalaat expliciet te omschrijven wat nou precies de bedoeling is. De ondernemersvereniging van Tuinen van West heeft al aangegeven dat er dit jaar een evaluatie gaat komen waarin dit ter tafel komt. Wij hopen dat dit dan wordt recht gezet.

Een week na Het Amsterdams Verbond hebben we alweer Music On op N1. Het hele weekend.

(terug naar boven)

Wordt N1 dit jaar door Awakenings gebruikt als pendelbushalte?

Als Awakenings hun zin krijgt dan wordt N1 dit jaar - naast de 6 festivals van Amsterdam - ook nog verhuurd aan Awakenings als halte voor de pendelbussen. Verder wordt dan de truckersparkeerplaats (net als vorig jaar) gebruikt voor bezoekers met taxi’s en Kiss & Ride. Dat betekent 25.000 bezoekers vlak langs de woonwagens, die hun troep achterlaten in het Geuzenbos, over het (beschermde) ringslangengebied moeten en bij een droogte zoals vorig jaar met risico op brand. Mocht er brand in Westpoort uitbreken dient deze route bovendien vrij toegankelijk te zijn voor de brandweer. Dit is allemaal al onderzocht door Amsterdam met als resultaat het besluit dat deze route ongeschikt is voor een stroom festivalbezoekers. En nu denkt de Awakenings, N1 is beschikbaar, laten we hier eens leuk onze festivalbezoekers overheen leiden.

Dit heeft ook weer het gevolg dat bezoekers die komen via de parkeerplaats in Spaarwoude dit jaar voor het eerst naar entree noord zouden worden geleid. De bewoners van Zuiderweg 7 krijgen nu, naast de enorme geluidsoverlast, ook nog een grote bezoekersstroom erbij over het smalle pad vlak langs hun deur.

En wij vragen ons af of we nu werkelijk weer helemaal overnieuw alles moeten gaan uitspellen waar verder niemand aan denkt behalve de bewoners zelf en de beheerder van het Geuzenbos, maar dan bij de Haarlemmermeer.

(terug naar boven)